นโยบายการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล


        ดังได้เล่าแล้วว่า สภามหาวิทยาลัยมหิดลไป retreat ที่เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มี.ค. ๕๔  เพื่อกำหนดนโยบายการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดล


         หน้าที่หลักของสภามหาวิทยาลัย คือชี้ทิศทาง และเป้าหมาย   ซึ่งข้อมูล และความรู้ที่ได้จากการบรรยาย  การประชุมกลุ่ม  และเอกสารประกอบการประชุมในแฟ้ม   สอดคล้องกันหมด   ว่าจะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้บัณฑิตได้ 21st Century Skills   มีสำนึกและทักษะความเป็นพลเมือง   ออกไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างดีไม่เฉพาะบนแผ่นดินไทย   แต่คล่องแคล่วในอาเซียน++  และในโลก


       นอกจากทิศทางและเป้าหมาย สภามหาฯ ควรแนะนำยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้วย   ก็ชัดเจนอีก ว่าต้องใช้ ยุทธศาสตร์ Teach Less, Learn More  โดยการเรียนออกไปอยู่นอกห้องเรียน   ไปอยู่ในสนามชีวิตจริง มากขึ้น  โดยใช้ PBL เป็นเครื่องมือ   อาจารย์ต้องเรียนรู้การทำหน้าที่ในมิติใหม่ คือเป็น learning facilitator และเป็น โค้ช   โดยมี PLC เป็นเครื่องมือ   และต้องมียุทธศาสตร์สร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) ในตัว นศ. และอาจารย์   โดยใช้ Service Learning เป็นเครื่องมือ

 
       วิธีการจัด Service Learning ที่ดี ได้เกิดขึ้นแล้วที่ ม. ธรรมศาสตร์   โดยมี รศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล เป็นแกนนำ  


      จากเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๖ และ ๗  สรุปผลการศึกษาวิจัย “ต้นทุนชีวิต” นศ. มม. ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ชั้นปีที่ ๑)   และ สรุปผลโครงการ “การศึกษากิจกรรมเพื่อการสร้าง นศ. ให้มีคุณลักษณะตามวัฒนธรรม (core values)” ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้นทุนชีวิตที่จะต้องเอาใจใส่ คือ พลังปัญญา กับพลังสังคม   และ core value ด้าน originality  ที่จะต้องเอาไปตีความจัดการเรียนรู้ให้เพิ่มพูน ๓ ด้านนั้น   ซึ่งผมเชื่อว่า Service Learning ที่ดี จะช่วยเยียวยาจุดอ่อนเหล่านี้  


       ในภาพรวม ผมมีความเห็นว่า ต้องดำเนินการ change management   โดยเน้นอาจารย์เป็น change agent  หาอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอนในแนวที่ต้องการข้างบนอยู่แล้วบางส่วน   มาตั้งวง SSS (Success Story Sharing)   แล้วหาทางยกระดับขยายผล ด้วยเครื่องมือ KM


       มีการพูดเรื่องการ inspire นศ.  ผมจึงแนะนำให้อ่านหนังสือ Teaching Outside the Box : How to Grab Your Students By Their Brains  โดย LauAnne Johnson   เพราะบอกวิธี inspire ศิษย์อย่างละเอียดหลายตอน หลากหลายวิธี

 
       เรื่องการ transform อจ.  ผมมองว่าต้องส่งเสริมให้ อจ. transform ตนเอง   transform กันเอง   ไม่ใช่สั่งการมาจากเบื้องบน เพราะจะไม่ได้ผล

  
       มีการพูดกันเรื่อง อจ. สอนเก่ง ตั้งใจสอน แต่ไม่ได้รับการยอมรับ   จึงควรกำหนดนโยบายของสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารเสนอระบบความก้าวหน้าทางวิชาการให้มีความหลากหลายขึ้น

 

วิจารณ์ พานิช
๕ มี.ค. ๕๔

บรรยากาศในห้องประชุมวันที่ ๕ มี.ค.  ระหว่างการนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม

 

 

แถวนักศึกษา

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขัดเจน ครับ