การเป็นคนไทยที่ดีนั้นต้องรักกันรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตรดิฉัน นางราตรี จันชนะ ก้อมีความรักและเทิดทูนในพระมหากษัตรของดิฉันเป็นอย่างมากพระองค์ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ พระราชดำรัของพระองค์ที่สอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้น ดิฉันขอน้อมรับและนำมาปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดไป