การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

ดิฉันขอเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเช่นกันคะ