มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

"มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน"

จากการที่ภาครัฐได้มีการบริหารจัดการตามภาครัฐแนวใหม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลใหม่นั้น ทำให้ทราบถึงว่า แต่ละส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง คือ...

มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

1. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ ประกอบด้วย...

1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

1.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

2. มาตรฐานด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการและอำนวยการ ประกอบด้วย...

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์

2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ

2.3 การคำนวณ

2.4 การจัดการข้อมูล

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการและอำนวยการประกอบด้วย

3.1 สมรรถนะหลัก

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (0)