แนวทางการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการเพื่อทำวิจัย    ต่างประเทศ  โดยมีเงื่อนไขและเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณาดังนี้

1. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ/โครงการความร่วมมือหรือข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ

2. หนังสือตอบรับท่ระบุระยะเวลาชัดเจน

3.หลังเสร็จสิ้นการวิจัยเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยท่ได้รับการตีพิรมพ์หรือเสนอในท่ประชุมวิชาการต่อมหาวิทยาลัย