GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

การไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

แนวทางการเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการเพื่อทำวิจัย    ต่างประเทศ  โดยมีเงื่อนไขและเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณาดังนี้

1. โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ/โครงการความร่วมมือหรือข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างประเทศ

2. หนังสือตอบรับท่ระบุระยะเวลาชัดเจน

3.หลังเสร็จสิ้นการวิจัยเรียบร้อยแล้วให้ส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความวิจัยท่ได้รับการตีพิรมพ์หรือเสนอในท่ประชุมวิชาการต่อมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43168
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)