การคิดค่าเสื่อมราคา ประเภทคอมพิวเตอร์ หักค่าเสื่อมราคา ภายใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีนับแต่ได้รับทรัพย์สินมา ( รอบระยะเวลาไม่เต็มปี ให้เฉลี่ยเป็นรายวัน)
ปีที่ 1 หักค่าเสื่อมได้ 40% ของราคาต้นทุนที่ซื้อมา + หักค่าเสีอมราคาตามหลักเกณฑือีก 20 % ของราคาต้นทุนที่ซื้อมา ( โดยสรุปปีแรกหักค่าเสื่อมได้ 60% )

ปีที่ 2 หักค่าเสื่อมได้ 20% ของต้นทุนที่ซิ้อมา

ปีที่ 3 หักค่าเสื่อมได้ 20 % ของต้นุทุนที่ซื้อมา