รับลงทะเบียนนักศึกษา ปริญญาตรี  วันที่  21 กันยายน  2549

และปริญญาโท วันที่  9-19 ตุลาคม 2549