ดำเนินการบันทึกคำสั่งต่างๆ เช่น เลื่อนระดับเงินเดือน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เปลี่ยนตำแหน่ง ตัดโอนอัตรา ลงในฐานข้อมูลบุคลากร และ ก.ม. 1