เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2549  รศ.ดร. วรนุช  ศรีเจษฎารักข์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความคิดเห็น  ความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นหลังจากปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์    ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสะอาด และบ้านโนนอุดม  อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  รวมทั้งสิ้น  30  คน  กลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและร่วมกันแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี   กลุ่มเกษตรกรยังร่วมกัน 

          ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็ทราบถึงแรงจูงใจของกลุ่มเกษตรกรในการทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ว่าเพื่อต้องการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ปลอดจากสารเคมี  และต้องการที่จะรักษาสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เหมือนกับสมัยก่อน