ขั้นตอนพนักงานมหาวิทยาลัย

ธันย์
ทราบการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

- รับเรื่องแจ้งการบรรจุของคณะ/หน่วยงาน จากงานธุรการกอง

1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

   1.1 กรอบอัตรา ตำแหน่งเลขที่ ที่จะใช้บรรจุจากบันทึกคณะ/หน่วยงาน และบัญชีถือจ่ายตรงกัน

   1.2 เรื่องเดิม (ใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกาศรับสมัคร ประกาศผลการคัดเลือก)

   1.3 สัญญาจ้าง 2 ชุด

   1.4 ข้อกำหนดการจ้าง 2 ชุด โดยดูรายละเอียดดังนี้

       -  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งถูกต้อง

       - ใบรับรองคุณวุฒิที่ได้รับจบการศึกษาแล้วหรือไม่

       - วันบรรจุในสัญญาจ้างและบันทึกคณะ/หน่วยงานตรงกันหรือไม่ มีการบรรจุก่อนหรือหลังจบการศึกษา

       - สัญญาจ้างมีรายละเอียดของพนักงาน วันเริ่มจ้าง วันหมดสัญญาจ้าง เงินเดือน และมีการลงชื่อครบทุกช่อง

        - ข้อกำหนดการจ้าง มีรายละเอียด ภาระงาน คุณลักษณะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลงาน เกณฑ์การประเมิน มีการลงชื่อผู้รับงาน ผู้มอบงานเรียบร้อย

2. บันทึกการใช้อัตราบรรจุในระบบฐานข้อมูล  MIS

   2.1 เลือกเมนู อัตราตำแหน่ง

   2.2 ค้นหาตำแหน่ง เลขที่ที่จะบรรจุ

   2.3 คลิก แก้ไข เพื่อเปลี่ยนแปลง

   2.4 รายงาน (อัตราว่าง/มีคนครอง)

   2.5 วันเดือนปีที่ว่าง/มีคนครอง

   2.6 ตรวจความถูกต้องของรายละเอียดทุกรายการที่ปรากฏบนหน้าจอ

   2.7 หมายเหตุ ใส่ชื่อผู้ได้รับบรรจุ

   2.8 คลิก บันทึก

3. ออกรหัสประจำตัว ID ในระบบฐานข้อมูล  MIS

   3.1 เลือกเมนู บรรจุ

   3.2 คลิก เพิ่ม แล้วใส่รายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบทุกรายการ

   3.3 คลิก บันทึก

4. จัดทำคำสั่งบรรจุ

   4.1 พิมพ์คำสั่งบรรจุ

   4.2 พิมพ์บัญชีแนบท้าย

   4.3 ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้า

   4.4 ติดสลิปโปรดลงนามในสัญญษจ้าง คำสั่งบรรจุ โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

   4.5 เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการบรรจุ โดยเสนอผ่านหัวหน้างาน 

5. รับคำสั่งบรรจุคืน/ออกเลขคำสั่ง

   5.1 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับมีการลงนามครบถ้วนแล้วออกเลขสัญญาจ้าง

   5.2 ส่งงานธุรการออกเลขคำสั่ง

   5.3 ตรวจทานเลขที่ในคำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจบรรจุ 

6. บันทึกการบรรจุในบัญชีถือจ่าย

   6.1 เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

   6.2 เลือกคณะ/หน่วยงาน กรอบอัตราที่บรรจุ

   6.3 บันทึกรายการบรรจุตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่ายบันทึกเลขที่คำสั่ง

7. บันทึกการบรรจุในระบบฐานข้อมูล MIS

   7.1 เลือกเมนู ประวัติ

   7.2 คลิก พื้นฐาน ค้นหาชื่อที่ต้องการ

   7.3 คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

   7.4 คลิก การศึกษา

   7.5 คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

   7.6 คลิก ตำแหน่ง

   7.7 คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบแล้วคลิก บันทึก

8. แจ้งการบรรจุให้คณะ/หน่วยงาน และแจ้งกองคลังทราบ

   8.1 พิมพ์บันทึกข้อความ

   8.2 แนบสำเนาคำสั่งบรรจุ/บัญชีแนบท้าย ข้อกำหนดการจ้างและสัญญาจ้าง อย่างละ 1 ชุด

   8.3 นำเสนอผู้อำนวยการกองผ่านหัวหน้างาน

   8.4 ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

   8.5 สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

   8.6 เอกสารประกอบเรื่องเดิม ส่งเก็บเข้าแฟ้มเจ้าตัวที่งานทะเบียนประวัติ 

การต่อสัญญาจ้าง

1. รับเรื่องการต่อสัญญาจ้างของคณะ/หน่วยงาน จากงานธุรการกอง

   1.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้าง ดังนี้

         - วันครบกำหนดสัญญาจ้าง 

         - สัญญาจ้าง มีรายละเอียดของพนักงาน วันเริ่มจ้าง เงินเดือน และมีการลงชื่อครบทุกช่อง

         - ข้อกำหนดการจ้าง มีรายละเอียด ภาระงาน คุณลักษณะ มาตรฐานการปฏิบัติงาน วิธีการประเมินผลงาน เกณฑ์การประเมิน มีการลงชื่อผู้รับงาน ผู้มอบงานเรียบร้อย

         - แบบสรุปผลการประเมิน มีการรวมคะแนนถูกต้อง ผู้มอบงานและผู้รับมอบงานรับทราบตรงกันทั้งสองฝ่าย

2. จัดทำคำสั่งต่อสัญญาจ้าง

   2.1 พิมพ์คำสั่งบรรจุและผ่านการประเมินฯ

   2.2 พิมพ์บัญชีแนบท้าย

   2.3 ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย

   2.4 ติดสลิปโปรดลงนามในสัญญาจ้าง คำสั่งบรรจุและผ่านการประเมินฯ โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

   2.5 เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาอนุมัติการบรรจุผ่านหัวหน้างาน

3. รับคำสั่งต่อสัญญาคืน/ออกเลขคำสั่ง

   3.1 ตรวจสอบเอกสารทุกฉบับ มีการลงนามครบถ้วนแล้วออกเลขสัญญา

   3.2 ส่งงานธุรการออกเลขคำสั่งบรรจุฯ

   3.3 ตรวจทานเลขที่ในคำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจบรรจุ 

  4. บันทึกการต่อสัญญาในบัญชีถือจ่าย

   4.1 เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

   4.2 เลือกคณะ/หน่วยงานกรอบอัตราที่บรรจุ

   4.3 บันทึกรายการบรรจุตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่ายบันทึกเลขที่คำสั่ง

5. บันทึกการบรรจุในระบบฐานข้อมูล MIS

   5.1 เลือกเมนู ประวัติ

   5.2 คลิก ตำแหน่ง ค้นหาชื่อที่ต้องการ

   5.3 คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบ แล้วคลิก บันทึก

   5.4 คลิก ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

   5.5 คลิก แก้ไข ปรับปรุงวันครบสัญญาจ้างให้เป็นตามคำสั่ง คลิก บันทึก

6. แจ้งการต่อสัญญาจ้างให้คณะ/หน่วยงาน และกองคลังทราบ

   6.1 พิมพ์บันทึกข้อความ

   6.2 แนบสำเนาคำสั่งบรรจุ/บัญชีแนบท้าย ข้อกำหนดการจ้าง สัญญาจ้าง อย่างละ 1 ชุด

   6.3 เสนอหัวหน้างานลงนาม

   6.4 ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

   6.5 สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

   6.6 เอกสารประกอบเรื่องเดิม ส่งเก็บแฟ้มเจ้าตัวที่งานทะเบียนประวัติ

การลาออก

1. รับเรื่องแจ้งการลาออกของคณะ/หน่วยงานจากงานธุรการกอง

   1.1 ตรวจบันทึกคณะ/หน่วยงาน ใบลาออก วันลาออก เหตุผลที่ลาออกตรงกัน

   1.2 ได้ยื่นตรวจสอบหนี้สินผูกพันครบทุกรายการ 

2. จัดทำคำสั่งลาออก

   2.1 พิมพ์คำสั่งลาออก

   2.2 พิมพ์บัญชีแนบท้าย

   2.3 ตรวจทานคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย

   2.4 ติดสลิปโปรดลงนามในคำสั่งลาออก โดยแนบเอกสารประกอบตามข้อ 1 ด้วย

   2.5 เสนอหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีพิจารณาการลาออกผ่านหัวหน้างาน (กรณีมีทุนผูกพันต้องแจ้งให้ทราบ)

3. รับคำสั่งลาออกคืน/ออกเลขคำสั่ง

   3.1 ตรวจสอบคำสั่งมีการลงนามแล้ว

   3.2 ส่งงานธุรการออกเลข

   3.3 ตรวจทานเลขที่คำสั่ง/บัญชีแนบท้ายให้ตรงกัน วันออกเลข ประทับตรายางผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาออก

4. บันทึกการลาออกในบัญชีถือจ่าย

   4.1 เปิดบัญชีถือจ่ายพนักงานมหาวิทยาลัย

   4.2 เลือกคณะ/หน่วยงานที่ลาออก

   4.3 บันทึกรายงานลาออกตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งลงในบัญชีถือจ่าย บันทึกเลขที่คำสั่งด้วยปากกาแดง

5. บันทึกการลาออกในระบบฐานข้อมูล MIS

   5.1 เลือกเมนู ประวัติ

   5.2 คลิก ตำแหน่ง ค้นหาชื่อที่ต้องการ

   5.3 คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบ

   5.4 คลิก บันทึก

   5.5 คลิก ปรับปรุงแฟ้มข้อมูล

   5.6 แก้ไข เปลี่ยนช่องสถานะเป็นลาออก ใส่วันพ้น/วันลาออกจากราชการ

   5.7 บันทึก

   5.8 เลือกเมนู อัตรา เลือก อัตราตำแหน่ง

   5.9 คลิก ค้นหา ใส่เลขที่ต้องการ

   5.10 คลิก แก้ไข เปลี่ยนรายงานเป็นอัตราว่าง ลงวันเดือนปีที่ว่าง

   5.11 คลิก บันทึก

6. แจ้งการลาออกให้คณะ/หน่วยงาน และแจ้งกองคลังทราบ

   6.1 พิมพ์บันทึกข้อความ

   6.2 แนบสำเนาคำสั่งลาออก/บัญชีแนบท้าย

   6.3 นำเสนอหัวหน้างานลงนาม

   6.4 ออกเลขที่หนังสือ จัดชุดเอกสารให้งานธุรการนำส่งคณะ/หน่วยงาน

   6.5 สำเนาคำสั่ง/บัญชีแนบท้าย ส่งหน่วยเงินเดือน กองคลัง

   6.6 เอกสารประกอบเรื่องเดิม ส่งเก็บงานทะเบียนประวัติ 

การยืมเงินทดรองจ่ายแทนเงินเดือน

1. รับเรื่องยืมเงินจากคณะ/หน่วยงาน

   1.1 ตรวจสอบเบื้องต้นกับบันทึกรายงานการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ในรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ-สกุล วันบรรจุ เงินเดือน มีสัญญายืมเงินแนบมาด้วย

   1.2 ตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีถือจ่ายในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งหน่วยงานที่สังกัดเลขประจำตำแหน่ง การอนุมัติของ อ.ก.ม.

   1.3 บันทึกรายละเอียดการบรรจุ นำเสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ลงนาม (ผ่านหัวหน้างาน)

2. ส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการ

   2.1 ออกเลขที่งานธุรการ

   2.2 จัดส่งบันทึกพร้อมสัญญายืมเงินผ่านงานธุรการ ส่งไปที่กองคลัง เพื่อดำเนินการเบิก-จ่ายต่อไป

การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

1. แจ้งคณะ/หน่วยงาน จัดส่งผลการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเพิ่มประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

   1.1 พิมพ์หนังสือแจ้งให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณาให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินค่าตอบแทนเสนอผู้อำนวยการกองลงนาม แล้วให้ธุรการออกเลขนำส่งคณะ/หน่วยงาน

2. เตรียมข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย

           เตรียมข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยทุกรายที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีข้อมูลดังนี้

-       ข้อมูลเงินเดือนพื้นฐาน ณ 1 กันยายน ปีงบประมาณที่แล้ว

-       ข้อมูลเงินเดือนรวมทั้งปี -       การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ในรอบ 1 เมษายน และ 1 ตุลาคม

- วันบรรจุ

3. คณะ/หน่วยงานเสนอชื่อ

            ตรวจสอบคุณสมบัติที่บุคคลที่คณะเสนอมีคุณสมบัติครบถูกต้องตรงตามข้อมูลที่เตรียมไว้ (ข้อ 2) หากคุณสมบัติไม่ครบต้องแจ้งให้คณะทราบ หากมีคุณสมบัติครบให้ดำเนินการบันทึกลงในข้อมูลที่เตรียมไว้

   3.1 บันทึกผลการประเมินคณะ (ดีหรือดีเด่น)

3.2 ค่าคะแนนที่คณะเสนอ

3.3 ค่าตอบแทน (%) เทียบจากตารางในประกาศ อ... (ฉบับที่ 6/2545) แยกตามสาย

3.4 คำนวณเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ หากค่าตอบแทนนั้นมีเศษที่ต่ำกว่า 5 ให้ปัดเป็น 5 หากเกิน 5 ให้ปัดเป็น 0

            ในกรณีที่ผลการประเมินดีเด่น ต้องมีเอกสารผลงานตามดัชนีชี้วัดในข้อกำหนดการจ้าง

4. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1 จัดทำบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แยกเป็นระดับดี ดีเด่น โดยมีข้อมูลอัตราเงินเดือนพื้นฐาน ผลการประเมิน ค่าตอบแทน (%) เงินค่าตอบแทนที่จะได้รับ กรณีขาดคุณสมบัติให้เพิ่มข้อมูลวันบรรจุเข้าไปด้วย

4.2 พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทน ขออนุมัติอธิการบดี

4.3 แนบบัญชีสรุปข้อมูลทั้งหมด (ข้อ 2) แนบบัญชีที่แยกระดับดี ระดับดีเด่น ขาดคุณสมบัติ แนบบันทึกที่คณะ/หน่วยงานเสนอ ติดสลิปรายคณะ

4.4 นำเสนออธิการบดี ผ่านผู้อำนวยการกอง

5. จัดทำคำสั่งจ่ายค่าตอบแทน

            เมื่อได้รับอนุมัติจากท่านอธิการบดี ให้ดำเนินการดังนี้

5.1 พิมพ์คำสั่งจ่ายค่าตอบแทน

5.2 จัดทำบัญชีแนบท้ายแยกตามคณะ/หน่วยงานแนบท้ายคำสั่ง

5.3 จัดชุดนำเสนออธิการบดีผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขั้นตอนพนักงานมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#ธันย์

หมายเลขบันทึก: 43103, เขียน: 07 Aug 2006 @ 13:10 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)