มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  กำหนดจัดการประชุมสัมมนา  "HR Northeast Forum 2006"  ในวันที่ 12-13  ตุลาคม  2549  ณ  โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด  ขอนแก่น  หัวข้อสัมมนาประกอบด้วย  การอภิปราย  และสัมมนาห้องย่อย ในประเด็นเกี่ยวกับ

  1. แนวโน้มการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  2. Blueprint for Change
  3. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และHR Scorecard
  4. การพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยใช้ เงินรางวัลและแรงจูงใจ
  5. การสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้าร่วมในองค์กร
  6. การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
  7. การพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยใช้ OD
  8. การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
  9. Competency Based Management

โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ค่าลงทะเบียนท่านละ  2,500 บาท (ก่อน 15 กันยายน 2549)  สนใจติดต่อที่  http://www.pmat.or.th หรือ [email protected] 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เห็นความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงได้ร่วมมือและเป็นพันธมิตรกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของความร่วมมือดังกล่าว  และในงบประมาณปี 2550  จะมีกิจกรรมความร่วมมือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป