โครงการใช้ผลการวิจัย ในรายวิชา พย.691 วันที่ 5 สิงหาคม 2549 ได้นำเสนอภายในห้องเรียน ด้วยเนื้อหาหัวข้อดังต่อไปนี้

1.  ชื่อเรื่อง
2.  รูปแบบของการนำผลการวิจัยไปใช้
3.  วัตถุประสงค์
4.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (การระบุปัญหา , ทำปัญหาให้ชัดเจน)
5.  คำนิยามศัพท์
6.  การสืบค้นงานวิจัย                

     6.1  คำสำคัญที่ใช้                

     6.2  แหล่งข้อมูลที่ใช้

      6.3  สรุปงานวิจัยที่ใช้

 ชื่อเรื่อง                รูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ 
2.  รูปแบบของการนำผลการวิจัยไปใช้
        
ใช้รูปแบบ Stetler Model

3.  วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างแนวทางในการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
2.       เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับพร้อมแนวทางการประเมิน   ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-          ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านโภชนาการ        
-     พยาบาลมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการให้คำแนะนำการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
 

แนวทางการประเมิน
-          มีการดูแลตนเองด้านโภชนาการของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
-          น้ำหนักตัวและระดับความดันโลหิตที่สามารถควบคุมได้