อยู่กับความจริงแต่สามารถมองเหนือความจริงอันนั้นได้

 

ความจริงที่ไม่สามารถอธิบายในเชิงตรรกะ

 

กับความกลมกลืนที่อยู่เหนือเรา