โครงสร้างรายวิชาท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย

ท๒๑๑๐๒ ภาษาไทย

โครงสร้างรายวิชา

ท๒๑๑๐๒  ภาษาไทย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์  เวลารวม ๖๐ ชั่วโมง/ภาค

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

ความเข้มแข็ง

ของทหารกล้า

-ราชาธิราช

- เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด

- เพื่อนกัน

 

ท๑.๑ ม๑/๕ ๑/๘

๑/๙

ท๒.๑ม๑/๔  ๑/๕

ท๔.๑ ม๑/๓ ๑/๔

ท๕.๑ ม.๑/๑

  การอ่านวรรณคดีวรรณกรรมร้อยแก้วอย่างมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน ผู้อ่านต้องศึกษาและเข้าใจคำศัพท์ยากสำนวนโวหารจากเรื่องที่อ่าน จึงจะสามารถวิเคราะห์คุณค่า  วรรณคดีวรรณกรรม   วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด ภาษาเขียน  ทั้ง สามารถจำแนกชนิดของคำ

ในประโยค  สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมที่อ่านและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนเรียงความ ย่อความจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๑๕

๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

การศึกษา

เรื่องงานบุญ

-ประเพณีบุญผะเหวด

-โครงงาน

เด่นเน้นกระบวนการ

ท๒.๑ ม๑/๗ ๑/๘

ท๓.๑ ม๑/๑  ๑/๕๑/๖

ท๕.๑ ม๑/๒

การอ่านหนังสือตามความสนใจอย่างหลากหลาย  อ่านเอกสารคู่ิมือแนะนำวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จะทำให้สามารถวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่าน   ทำให้สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำและนำไปใช้ประกอบการเขียนจดหมายกิจธุระแสดงความคิดเห็น เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และเขียนโครงงานและสามารถพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่าง     มีมรรยาท

๑๕

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

ชีวิตจริงอิงคำสอน

-โคลงโลกนิติ

-พูดดีมีเสน่ห์

ท๑.๑ ม  ๑/๒  ๑/๓

 ๑/๖

ท๒.๑ ม ๑/๓  ๑/๙

ท๓.๑  ๑/๔

ท๔.๑ ม๑/๒

ท๕.๑ ม๑/๔

การศึกษาโดยการอ่านวรรณคดีคำสอน  บทสนทนา ให้เข้าใจ จับใจความสำคัญได้จะสามารถระบุความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจและสามารถนำความรู้ ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปสร้างคำเพื่อเขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนจดหมายส่วนตัวได้อย่างถูกต้อง สละสลวยและมีมรรยาทในการเขียน

๑๓

๓๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

ย้อนอดีต

เมืองอยุธยา

-นิราศภูเขาทอง

-แต่งให้งามตามที่เหมาะ

-ภาษามีพลัง

ท๑.๑ม๑/๒

ท๒.๑ ม ๑/๒

ท๓.๑ ม ๑/๒

ท๕.๑ ม ๑/๓ ๑/๔ ๑/๕

การอ่านวรรณคดีวรรณกรรมให้เข้าใจ จับใจความสำคัญสรุปสาระสำคัญเรื่องที่อ่านได้ จน สามารถท่องจำบทประพันธ์ที่มีคุณค่าได้จะทำให้อธิบายคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรมและเล่าเรื่องย่อจากการอ่าน การฟังและการดู ได้ ทั้งสามารถนำความรู้ความคิด คติที่ได้ไปใช้ในการเขียนสื่อสารและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างสละสลวย ถูกต้องเหมาะสมและมีมรรยาทในการเขียน

๑๗

๒๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาความเห็น (2)

มาเยี่ยมครูครับ

อย่าลืมนำเสียงพระเทศน์

นำรูปพระมาให้คุณพ่อดูบ่อยๆ นะครับ

นางสาวนัยนา สีหะวงษ์
IP: xxx.31.126.68
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ  สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษา ปวส. สาขาการบัญชี  ต้องการข้อมูลด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  เพื่อจ้ดทำรายงานในวิชาการสื่อสารภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ด้วย ขอบคุณล่วงหน้านะคะอาจารย์