ก่อนสิกินหมากพร้าว          ต้องฟันเปลือกนวมหนา

ขั้นว่า ตกลงมาจากแซง      ยังเขื่อนแข็งคงหมั้น

ฉันใด สร้างความดีฮิงอ้อม  ใจเฮาให้นวมห่ม

สมเทียบ จาวหมากพร้าว     กินแล้วให้ฮิ่นตรอง

 

Salt Lake City, 5 Oct 2009