ครูพันธุ์ใหม่

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Usernameclassioma
สมาชิกเลขที่24728
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ นามสกุล ศรีชมชื่น

ภูมิลำเนา เกิดที่ จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต พื้นฐานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนชุมแพศึกษา อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ปี พ.ศ.2552 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม (มรม)
(ทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี)

ปี พ.ศ.2554 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ.2555 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ.2559 กำลังศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรการวัดและการประเมินผล ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
แขวงวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน : ปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การอบรม
- สร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver
- สร้างเว็บไซต์ด้วย CMS Joomla Advance
- ตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Premiere pro, Sony Vegas,

Corel VideoStudio, ProShow Gold
- Implementing and managing Microsoft Windows Server 2003R2, 2008R2
- สร้างและพัฒนางานด้านฐานข้อมูล ด้วย MySql
- พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ด้วย PHP
- สร้างสรรค์งานด้าน Multimedia และบทเรียนสำเร็จรูป ด้วย Flash
- สร้างสรรค์งานด้านกราฟิก ด้วย Illustrator, Photoshop
- เทคนิคการใช้สูตรและฟังก์ชัีน Microsoft Excel
- เทคนิคการใช้ฟังก์ชันและสถิติสำหรับการวิจัย ด้วย Microsoft Excel
- การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิัจัย
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C)
- วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)
- ผ่านการประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือวู๊ดแบดจ์ 2 ท่อน
- ครูแกนนำ (MASTER TEACHER) ด้านการศึกษาพิเศษ
- การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยประเมินโครงการ
- ผ่านการอบรม หลักสูตรการเรียนรู้คณิตศาสตร์ :คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพครู้ทั้งระบบ(UTQ)

ความรู้ความสามารถทั่วไป
- สร้างสรรค์งานด้านกราฟิก แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ วารสาร ป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Photoshop,Illustrator
- สร้างและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
- ทำวีดีทัศน์นำเสนองานและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

สอบถามข้อมูลครูพันธุ์ใหม่ สามารถสอบถามและติดต่อได้ที่บล๊อกนี้หรือสอบถามได้ที่อีเมลนี้นะครับ [email protected]