บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สัปดาห์ที่1 เดือนสิงหาคม49

ในสัปดาห์นี้ ชั้นเรียนได้เรียนเชิญอาจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม รอง ผอ.สถาบันวิจัย มรภ.สวนสุนันทามาบรรยาเรื่อง การจัดทำหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการวิจัยร่วมของโรงเรียน 7แห่ง ได้หลักสูตรมา 1 หลักสูตร และโรงเรียนนำไปจัดแผนการรียนรู้ทั้งในแบบของเป็นรายวิชาใหม่และบูรณาการเข้ากับรายวิชาเดิมในหลักสูตร

ผลการนำหลักสูตรไปทดลองใช้ได้ผลดีมาก มีกิจกรรมที่หลากหลาย มีผลย้อนกลับในทางที่ดี ทำให้ครูในโครงการมีประสบการณ์พัฒนาหลักสูตรด้วยตนเอง เกิดแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรอื่นต่อเนื่อง นักเรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง จากนอกชั้นเรียนไม่เบื่อและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ในชั้นเรียนผู้สอนกับวิทยากรยังได้อภิปรายถึงโครงการวิจัยที่วิทยากรได้ทำและแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และผลจากทรัพยากรที่เขามี

นักศึกษารายงานว่า วิทยากรเสียงค่อยไปหน่อย ฟังไม่ค่อยได้ยิน แต่โดยรวมก็ใช้ได้ วิทยากรยังได้มอบ Powerpoint ไว้ให้ด้วย อาจารย์จะได้นำขึ้นเวบต่อไป

ขากการที่นักศึกษาได้สรุปคำบรรยายและรายงานในบลอก ปรากฏว่ามีอาจารย์ภาษาอังกฤษท่านหนึ่งจากโรงเรียน สพฐ. สนใจงานวิจัยนี้จึงเข้ามาร่วมสนทนาในบลอกชั้นเรียนด้วย ทำให้ชั้นเรียนเริ่มเปิดออกไปภายนอก ถือว่า เป็นโอกาสดีที่จะแลแกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)