ทุนทางสังคมกับ KM


          วันที่ 22 ก.ย.48   ผมไปร่วมการสัมมนาระดับชาติ   เรื่อง “อนาคตทุนทางสังคมไทยในระยะแผนพัฒนาฉบับที่ 10”  และร่วมอภิปรายนำเรื่อง “ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการขับเคลื่อนทุนทางสังคม”   ร่วมกับคุณกานดา  วัชราภัย   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,   คุณไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม   และ นพ. สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ 

                                  

                                           รูปผู้ร่วมอภิปราย 


          คุณไพบูลย์ให้ความเห็นว่า  หัวใจคือการรวมตัว  ร่วมคิด  ร่วมทำ   โดยปัจจัยสำคัญมี 5 ประการคือ  
1.      การจัดการ   มีกลุ่มคนที่มีความสามารถกลุ่มเล็ก ๆ ทำแบบกัดติดเต็มเวลา
2.      เครือข่ายและการเชื่อมประสาน
3.      การจัดการความรู้
4.      การสื่อสารและการปลุกระดม/รณรงค์
5.      การสนับสนุนด้วยนโยบายเพื่อส่งเสริมการรวมตัวกัน


          หมอสมศักดิ์ยกตัวอย่างทุนทางสังคมโดยการเปรียบเทียบทุนทางสังคมของไทยกับสหรัฐอเมริกา  เมื่อเกิดสึนามิคนไทยเข้าไปช่วยเหลือกัน   แต่เมื่อเกิดเฮอริเคนแคทริน่า   คนอเมริกันปล้นสะดมกัน


          ผมได้เสนอ “สามมุมแห่งความสำเร็จ” ตาม Ppt. ที่แนบ (link)


          ในการประชุมครั้งนี้สภาพัฒน์ได้แจกหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนได้ดีมากและอ่านง่ายคือ “ทุนทางสังคมฉบับประชาชน”   เอกสารเกี่ยวกับทุนทางสังคมค้นได้จาก http://social.nesdb.go.th

 

                                          

                                                 หน้าปก


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          23 ก.ย.48