สรุปการจัดบอร์ด 29 ก.ค.2549

ปริญญาภรณ์
บอร์ดแสดงงานวิจัย

 

การจัดทำบอร์ด

ทัศนคติและความคาดหวังจากการประเมินการสอนของอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ผลของการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ กลุ่มตัวตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยระหว่าง2.01-2.50 พฤติกรรมในการให้ข้อมูลในขณะทำการประเมินคือ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการประเมินนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบการประเมินด้วยกระดาษมากที่สุด ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นการประเมินอาจารย์โดยภาพรวมนั้น นักศึกษาเห็นควรให้ใช้แบบประเมินการสอนอาจารย์ทั้ง 2 ประเด็นซึ่งมี ระดับความคิดเห็นต่อประเด็นการประเมินการสอนอยู่ระดับ เห็นด้วยมาก” มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.86 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 ส่วนความคาดหวังของนักศึกษาจากการประเมินการสอนของอาจารย์เพื่อให้อาจารย์พัฒนาการสอนเฉลี่ยอยู่ในระดับ คาดหวังมาก” ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88

วัตถุประสงค์

 • ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการประเมินการสอน ประกอบแนวทางที่เหมาะสมของการจัดรูปแบบ ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการประเมินการสอน
 • ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อประเด็นการประเมินการสอนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ
 • ศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการประเมินการสอน
 • เปรียบเทียบความคาดหวังตามปัจจัยส่วนบุคคล

ผลการวิจัยและอภิปราย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล

  จากการสุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  จำนวน 304 คน ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35.9 นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.9 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.01-250 คิดเป็นร้อยละ 51.0

 2. ความเห็นเกี่ยวกับการจัดประเมินผลการสอน
  1. นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ว่าการประเมินการสอนเป็นกลไกทีสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อย 88.5
  2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การประเมินการสอนมีผลดี คิดเป็นร้อยละ 58.2
  3. พฤติกรรมในการให้ข้อมูลที่ทำการประเมินการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 88.8

ระเบียบวิธีวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้

แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows ตอนที่ 1 และ 2 ใช้สถิติในการวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ และเสนอผลการ

วิเคราะห์เป็นตารางประกอบความเรียง

ตอนที่ 3 และ 4 ใช้สถิติในการวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ สถิติที่ในการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและความคาดหวัง คือ ทดสอบที (T-Test) และการวิเคราะห์การแปรปรวนหรือการทดสอบ

 

 

 

แนวทางที่เหมาะสมของการจัดรูปแบบช่วงเวลาที่เหมาะสมของการประเมินการสอน

สำหรับรูปแบบและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมินการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรประเมินในช่วงก่อนสอบปลายภาค ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า อาจารย์สอนใกล้จะจบแล้ว ซึ่งทำให้ประเมินได้ครบทุกประเด็นส่วนเวลาที่เหมาะสม ควรให้ทำแบบประเมินช่วงหลังชั่วโมง อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาไม่มีความกังวล ไม่รีบร้อนเพราะเป็นเวลาเลิกเรียน มีเวลาสบายๆที่จะกรอกข้อมูลได้ดีและมีความแม่นยำ

ทัศนคติต่อประเด็นการประเมินการสอนอาจารย์

พบว่านักศึกษาโดยเฉลี่ยมีทัศนคติต่อประเด็นการประเมินการสอนอยู่ในระดับ”เห็นด้วยมาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.86 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 โดยผลการวิเคราะห์ในรายประเด็น พบว่า ประเด็นของผู้สอนมาสอนสม่ำเสมอนั้น นักศึกษามีทัศนคติในระดับ “เห็นด้วยมากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน0.70 ส่วนประเด็นอื่นๆ นอกนั้น มีทัศนคติในระดับ “เห็นด้วยมาก” ทั้งหมด

นักศึกษามีทัศนคติต่อประเด็นการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ “ เห็นด้วยมาก” จึงเห็นว่านักศึกษาเห็นด้วยในทุกประเด็นว่า แบบประเมินที่ใช้อยู่มีความเหมาะสม สมควรให้นำไปใช้ได้เป็นอย่างดี

5) ความคาดหวังของนักศึกษาจากการประเมินการสอน

พบว่านักศึกษามีความคาดหวังจากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อหรือรายประเด็นพบว่า มีข้อที่นักศึกษามีความคาดหวังในระดับมากที่สุด อยู่ 6 หัวข้อ คือ 1) สอนเนื้อหาที่มีประโยชน์และนำไปใช้ประยุกต์ 2) อธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและชัดเจน 3) ยกตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย 4) เตรียมการสอนอย่างมีระบบไม่รีบเร่งให้จบในช่วงสุดท้าย 5) เข้าใจปัญหาของผู้เรียนและช่วยแนะนำแก้ไข 6) มีทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนหลังจากทราบผลประเมินไปแล้ว

นักศึกษาคาดหวังโดยรวมจากการประเมินการสอนในระดับ “มาก”ซึ่งค่าเฉลี่ยข้นข้างสูง แสดงว่านักเรียนต้องการให้มีการปรับปรุงการสอนในด้านต่างๆ ทุกด้าน ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อนักศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของประเทศ ผู้เรียนย่อมมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตนและต้องการให้มหาวิทยาลัยดียิ่งขึ้น จึงคาดหวังในระดับมาก

ความคาดหวังของนักศึกษาจากการประเมินการสอนอาจารย์ เป็นดังนี้

โดยรวมนักศึกษามีความคาดหวังพัฒนาทักษะด้านการสอน พัฒนาด้านการวางแผนการสอน และพัฒนาด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาไม่แตกต่างกัน จะมีแต่เพียงนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ต่างกันมีความคาดหวังในการพัฒนาด้านการวางแผนการสอนแตกต่างกัน โดยเมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังเป็นรายคู่ของนักศึกษาต่างชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความหวังสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งอาจเป็นเพราะว่านักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการสะสมความรู้และประสบการณ์ไม่เท่ากัน ดังที่ได้อธิบายข้างต้นไว้ว่า นักศึกษาในชั้นปีที่ต่างกันมีทัศนคติต่อประเด็นประเมินโดยรวมแตกต่างกัน กล่าวคือ นักศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกันย่อมได้รับความรู้ ได้รับการศึกษาที่ต่างระดับกัน จึงมองเห็นประเด็นที่ประเมินแตกต่างกัน จึงคาดหวังในการพัฒนาด้านการวางแผนการสอนแตกต่างกัน ซึ่งคงเป็นความสำคัญที่จะช่วยให้การสอนได้ผลดี เช่น วางแผนทดลองต่างๆ ถ้าไม่เป็นขั้นตอน อาจเกิดผลเสียหายได้

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน parinyaporn

คำสำคัญ (Tags)#บอร์ดงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 42780, เขียน: 05 Aug 2006 @ 13:59 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)