งานวิจัยม.น.ที่สนใจ


เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นที่ 2

            จากการที่ดิฉันได้ไปชมนิทรรศการงานนเรศวรวิจัย เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2549 ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มีวิจัย  1  เรื่องที่ดิฉันสนใจอยากจะนำมาเผยแพร่ให้  เป็นประโยชน์ และได้สรุปมาย่อ ๆ พอสังเขป ดังนี้

เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน ระดับช่วงชั้นที่ 2

ผู้ทำวิจัย : อัจฉรา  สุดสังข์, เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย, รัตนะ  บัวสนธ์                    สาขาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาโท จุดมุ่งหมาย                 เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 2 วิธีการดำเนินการวิจัย                ขั้นตอนที่ 1  การสำรวจปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับกับองค์ประกอบทางการอ่านภาษาไทยของครูการศึกษาพิเศษพบว่า องค์ประกอบด้านการอ่านทุกประเภท ภาพรวมมีปัญหาในระดับมาก ถึงมากที่สุด ส่วนรูปแบบการนำเสนอของบทอ่าน ภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก                 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย นั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าประสิทธิภาพ 83.11/80.22                ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน พบว่า นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแล้ว มีความสามารถในการอ่านหลังใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึก   อย่างมี นัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความสามารถในการอ่านสูงกว่านักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน อย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการอ่านที่ดี  ส่วนใหญ่ไม่มีอาการเครียดหรือเกร็ง  ไม่พบอาการไม่แน่ใจ  ไม่มั่นคงทางอารมณ์มีบ้างเป็นส่วนน้อยที่หลงตัวอักษร  ส่ายหน้า  หรือสั่นศีรษะ และจับหนังสืออ่านชิดหน้าจนเกินไป                  ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยนั้นครูผู้สอนการศึกษาพิเศษประเมินผลการใช้ชุดฝึกทักษะ  ด้านปัจจัยนำเข้าและด้านผลผลิต  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านกระบวนการภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแล้ว  ประเมินผลภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดสรุปผลการวิจัย                นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านแล้ว มีความสามารถในการอ่านหลังใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึก   อย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีความสามารถในการอ่านสูงกว่านักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน อย่างมีนัยความสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 

คำสำคัญ (Tags): #พรพรรณ
หมายเลขบันทึก: 42775เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2006 13:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 19:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ดิฉันสนใจอยากได้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเขาบายศรี หมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ขอความกรุณาช่วยจัดส่งได้ไหมคะหรือส่งทางe-mailนี้ก็ได้ค่ะจะเป็นกุศลแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณค่ะ

ดิฉันเป็นครูการจัดการโรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเชียงคาน มีความสนใจในงานวิจัยและสื่อนวัตกรรมของคุณมาก เพื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เบอร์โทร 08- 9941 -5179 (เบอร์ส่วนตัว)ขอความกรุณาให้ท่านช่วยจัดส่งได้ไหมคะ หรือส่งทางอีเมล นี้ ก็ได้ ขอขอบพระคุณท่านมานะโอกาสนี้ด้วย

กระผมสนใจอยากได้ชุดฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อนำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร หมู่ 5 ตำบลด่าน อ.กาบเชิง สุรินทร์ 32210 ขอความกรุณาช่วยจัดส่งให้ได้ไหมครับหรือส่งทางe-mailนี้ก็ได้ครับจะเป็นกุศลแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณครับ (ขอด่วนครับผม)

ดิฉันสนใจเรื่องที่คุณวิจัยมากเลยค่ะ เพราะที่โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้มากค่ะ

อยากให้เขาได้ฝึกให้มาก ๆ ขอรบกวนให้ช่วยส่งมาให้ทาง mailได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไพรประนอม ประดับเพชร

มีความสนใจ และอยากได้สื่อนวัตกรรมของคุณไปทดลองใช้มาก ที่โรงเรียนมีนักเรียนเรียนร่วมจำนวน 20 คน ถ้าจะกรุณาจะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอความกรุณาช่วยจัดส่งให้ได้ไหมคะหรือส่งทาง e-mail นี้ก็ได้ค่ะจะเป็นกุศลแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท