การจัดเวทีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของเครือข่าย รพ.สต. จังหวัดสมุทรสาคร ถอดบทเรียน เรียนรู้ตนเอง และพัฒนาทักษะออกไปเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นวิธี จัดการความรู้ (KM : Knowledge Management)เพื่อพัฒนางาน รพ.สต.กับด้านอื่นๆที่ต้องการ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/694/117/original_Experiences_Sharing_Facilitation.pdf?1298345953