วันกตัญญูแห่งชาติ

ปีพ.ศ. 2549 รัฐบาลประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ”

 

             วันมาฆะบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3  เป็นวันที่ชาวพุทธถือเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์สี่ ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิ ดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ
1. พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่ออกเผยแพร่พุทธศาสนาเดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร
2. พระสงฆ์ ทั้ง 1,250 รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ ที่ได ้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสมบท
3. พระสงฆ์ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
4. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ ( ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 )
            ในวันนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา“โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา 3 ประการ ได้แก่
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม
3. การทำจิตให้ผ่องใส
          เมื่อปี 2549 รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำค ัญของวันมาฆบูชา ที่ถือเป็นวันแห่งความรักของพุทธศาสนา โดยถือเหตุการณ์ที่เหล่าสาวกทั้ง 1,250 รูป ได้กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความรักในพระองค์หลังจากได้ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนาโดยมิได้นัดหมาย เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอันบริสุทธิ์ รัฐบาลจึงประกาศให้วันมาฆบูชาเป็น “วันกตัญญูแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมแก่คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นไทย ที่มักยึดถือค่านิยมวันแห่งความรักที่ไม่ถูกต้อง
         คณะครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยานำเด็ก ๆ ทำบุญตักบาตร เจริญสมาธิ ฟังธรรมบรรยาย และเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

                                   


         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิน อยู่ ดู ฟัง ในแม่ก๋งวิทยาความเห็น (0)