ประเพณีระหว่างประเทศอันเป็นบ่อเกิดของกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

                   ในยุคอิเล็กทรอนิกส์คอมเมริ์ซนี้นำมาซึ่งประโยชน์ให้แก่บริษัทต่างๆ อย่างไม่เคยมีมาก่อน มีการเชื่อมโยงถึงแหล่งทรัพยากรบนอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยง ลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยสะดวกรวดเร็ว     แต่อย่างไรก็  ตามการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังล้าหลังอยู่สิ่งนี้เป็นเหตุผลให้การปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าเข้ามาทำหน้าที่ในช่วงสูญญากาศที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขเยียวยาในปัญหาที่เกิดขึ้น  และในหลายๆประเทศกำลังพยายามวางนโยบาย และออกกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปัญหาใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทั้ง ในประเทศและต่างประเทศก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ( global electronic commerce ) นั้นได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ การจัดการกับปัญหา จึงมุ่งไปที่ปัญหาพื้นฐานของการค้ายุคดิจิตอล( global digital trade ) คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  สัญญา และลายมือชื่อ ( electronic documents, signatures and contracts ) ซึ่งเป็นปัญหาหลักๆ โดยเฉพาะสิทธิ หน้าที่ ในความสัมพันธ์ของคู่สัญญาซึ่งมีต่อกันและกัน   

                    ประโยชน์ที่สำคัญที่จะได้รับจากหลักปฏิบัติของประเพณีทางการค้า ก็คือ e-custom สามารถนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ได้ได้อย่างรวดเร็ว     โดยปราศ จากการแทรกแซงของหน่วยราชการ  ( e-custom’s ability to adapt to the fast changing digital world without government intervention )   เป็นเหตุผล ของชุมชนพ่อค้าทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะวางแนวปฏิบัติเพื่อปรับใช้กับอินเทอร์เนตและราชการหรือรัฐบาลก็ได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัติของบริษัทหรือพ่อค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะนำแนวปฏิบัตินั้นๆมาบัญญัติเป็นกฎหมาย ของชาติต่อไปประโยชน์ของ e-custom นั้นช่วยขจัดช่องว่างออกไปได้โดยสัญญา ของพ่อค้า( mercantile contract ) แนวความคิดของ e-custom นั้น จะไม่โต้แย้งกับการพัฒนาในอนาคตในยุคของ global e-commerce law   และสามารถนำแนวปฏิบัติมาเป็นหลักฐานหรือเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบได้ .........

 
 ที่มา :  Paul P. Polanski, Robert B. Johnston., International Custom as a  Source of Law in Global Electronic Commerce,   Proceeding of the 35th  Hawaii international Conference on System Science-2002            http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2002/1435/07/14350166.pdf