แผนการสอนเพศศึกษา

วรวุฒิ

 

แผนการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพละศึกษา                                          

ชั้นประถมศึกษาปีที่  : 1

สาระที่ 2  : ชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต 

แผนการเรียนรู้ที่ 10 ทำตามคำสั่ง

1  คาบ เวลา  50  นาที        

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุลักษณะของรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
  2. บอกวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นที่แสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน

2. ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน

 

สาระสำคัญ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งคำนึงถึงความรู้สึกของแต่ละฝ่าย โดยไม่ใช้อำนาจบีบบังคับ และเอาเปรียบกันและกัน

 

อุปกรณ์และสื่อ

กระดานดำ, ชอร์ก

 

วิธีการสอน

สอนโดยใช้กิจกรรม

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

  1. ครูถามความเห็นจากผู้เรียนถึงความแตกต่างระหว่าง คน กับ (สิ่ง)ของ ว่ามีอะไรบ้าง ระดมคำตอบขึ้นบนกระดาน และจากนั้นสรุปให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน คือเรื่อง อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด
  2. ให้ผู้เรียนจับคู่กัน ตกลงกันในคู่ว่าใครจะเป็นหมายเลข 1 ใครจะเป็นหมายเลข 2 โดยหมายเลข 1 จะเป็นคน หมายเลข 2 เป็น ของ
  3. ให้คน ออกคำสั่งบอกให้ ของ ทำท่าทางหรือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่อยู่ภายในห้อง โดยของ ไม่มีสิทธิปฏิเสธ
  4. เมื่อหมดเวลา  ถามผู้เรียน ดังนี้

- รู้สึกอย่างไรกับกิจกรรม

- ถามฝ่ายที่เป็น ของ ว่าได้รับการปฏิบัติจาก คน อย่างไรบ้าง และของรู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

- ถามฝ่ายที่เป็น คน ว่าตอนที่ออกคำสั่งให้ ของ ทำตาม รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

- หากมีโอกาสสับบทบาท ฝ่ายที่เป็น ของ จะสั่งฝ่ายที่เคยเป็น คน ทำอะไรบ้าง เพราะอะไร

5. ครูชวนวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรม ทำตามคำสั่ง กับ การปฏิบัติต่อบุคคลที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย โดยใช้คำถาม ดังนี้

       - ในชีวิตประจำวัน เราเห็นการปฏิบัติที่คล้ายกับคำสั่งที่ คน ให้ ของทำตาม ในรูปแบบ   ใดบ้าง หรือไม่ อย่างไร

        - ตัวเราเองเคยสั่ง หรือ ถูกสั่ง ให้ทำอะไรคล้ายกับกิจกรรมที่เล่นหรือไม่ อย่างไร

        - เมื่อเราถูกสั่ง รู้สึกอย่างไร เพราะอะไร

        - ในความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน คนเราควรปฏิบัติต่อกัน และสื่อสารกันอย่างไร

     6. สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

- การเรียนรู้เรื่อง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะช่วยในการสร้างสัมพันธภาพที่พึงปรารถนาสำหรับทุกฝ่าย

- สัมพันธภาพที่มีฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบ ใช้อำนาจหรือไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่าย ย่อม    ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ เพราะเกิดจากความจำยอมของอีกฝ่ายหนึ่ง หากความไม่พอใจถูกสั่งสมมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความรุนแรงได้

- วัฒนธรรมบางอย่างมีอิทธิพลต่อรูปแบบความสัมพันธ์ และอาจทำให้เข้าใจว่า การสื่อสารทางเดียงเป็นสิ่งที่ชอบธรรม เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น หรือความรู้สึกของอีกฝ่าย เช่น เด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ ผู้น้อยต้องเคารพผู้อาวุโส เป็นต้น

 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่จำเป็นในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น

                ก. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

                ข. การไม่ตักสินผู้อื่น

                ค,การบอกกล่าว ชี้นำ

                ง. การให้อภัย

ถ้านักเรียนไม่เห็นด้วยกับการกระทำหรือความเห็นของกลุ่มหรือผู้นำกลุ่ม นักเรียนจะทำอย่างไร

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. สังเกตความสนใจขณะฟังคำอธิบาย และการตอบข้อซักถาม
2. การปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติ
3. การทำงานตามที่มอบหมาย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ก๊อตจิ

คำสำคัญ (Tags)#แผนการสอน#เพศศึกษา

หมายเลขบันทึก: 426572, เขียน: 16 Feb 2011 @ 19:01 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)