“โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (รุ่นที่ 1)”
**************************************************************************

ระยะที่ 1   (ภาคทฤษฎี)
         วันที่ 1 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ ชั้น 6 ตึก CITCOMS
         วันที่ 2 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ และห้องประชุมงานวิจัย ชั้น 6 ตึก CITCOMS

ระยะที่ 2   (ภาคปฏิบัติ) 
         วันที่ 7 – 8  ส.ค. 49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
         วันที่ 19 – 20  ส.ค. 49 โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ธารวังทองรีสอร์ต  จ.พิษณุโลก
         วันที่ 2 – 4  พ.ย. 49 การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” ณ โรงแรมไพลิน  จ.สุโขทัย

**************************************************************************

1.  หลักการและเหตุผล
         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11 กำหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนั้น 

         จากการที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้มาระยะหนึ่ง โดยยึดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ สร้างบุคลากร สร้างนวัตกรรม และติดตาม / ประเมินผล ทำให้เห็นถึงพลังของการได้ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำเอา “ความสำเร็จ” ที่เป็นประสบการณ์จริงมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ลปรร.)  และสามารถนำพลังนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

         ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณอำนวย (Knowledge Facilitator, KF) และวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อรองรับความต้องการในการจัดกิจกรรม / โครงการด้านการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้  จึงเสนอขอจัด “โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร  (รุ่นที่ 1)"  นี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
         ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   คือ 

ระยะที่  1  ภาคทฤษฎี 
         วันอังคารที่ 1 ส.ค. 49  ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ ชั้น 6 ตึก CITCOMS
         วันพุธที่ 2 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ และห้องประชุมงานวิจัย  ชั้น 6 ตึก CITCOMS

ระยะที่  2  ภาคปฏิบัติ  (เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 โครงการจาก 3 โครงการ)  ได้แก่
         1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (เขตภาคเหนือ) ในวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8  ส.ค. 49 
         2.  โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 49
         3.  การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4  พ.ย. 49

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
         1. ผศ.ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร
         2. รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
         3. รศ.มาลินี   ธนารุณ
         4. ผศ.ดร.เสมอ   ถาน้อย  
         5. ดร.รุจโรจน์    แก้วอุไร  
         6. อ.สมลักษณ์    วงศ์สมาโนดน์ 
         7. อ.เอกรินทร์    ชุลีกร  
         8. อ.พนมขวัญ     ริยะมงคล 
         9. ดร.อมรรัตน์    วัฒนาธร
         10. นายอนุวัทย์    เรืองจันทร์ 
         11. น.ส.วันเพ็ญ    ตันจันทร์กูล 
         12. น.ส.จิตตรีพร    ตันติกูล 
         13. น.ส.ขวัญทิวา    โฉมแดง  
         14. นางพนารัตน์    น้อยด้วง 
         15. น.ส.มาดา    ชยทัตโต 
         16. น.ส.ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ์
         17. นางสุนิสา    พรหมมณี
         18. น.ส.พัชรี    ท้วมใจดี
         19. น.ส.สินีนาฏ    พุ่มสะอาด
         20. น.ส.สิริกาญจน์    ยอดบุรี
         21. น.ส.รัตน์ทวี    อ่อนดีกุล  
         22. น.ส.พัชรา    จินาพันธุ์   
         23. น.ส.เจนจิต    รังคะอุไร 

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         6.1 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวย
และวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
         6.2 มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการความรู้โดยอาศัยกระบวนการที่ดี
         6.3  การขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวจะมีพลังมากยิ่งขึ้น

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.