โครงการฝึกอบรม "คุณอำนวย" และ "วิทยากรกระบวนการ KM" มน.


“โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (รุ่นที่ 1)”
**************************************************************************

ระยะที่ 1   (ภาคทฤษฎี)
         วันที่ 1 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ ชั้น 6 ตึก CITCOMS
         วันที่ 2 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ และห้องประชุมงานวิจัย ชั้น 6 ตึก CITCOMS

ระยะที่ 2   (ภาคปฏิบัติ) 
         วันที่ 7 – 8  ส.ค. 49 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
         วันที่ 19 – 20  ส.ค. 49 โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ธารวังทองรีสอร์ต  จ.พิษณุโลก
         วันที่ 2 – 4  พ.ย. 49 การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้” ณ โรงแรมไพลิน  จ.สุโขทัย

**************************************************************************

1.  หลักการและเหตุผล
         พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  11 กำหนดไว้ว่า  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ  เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนั้น 

         จากการที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้มาระยะหนึ่ง โดยยึดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ สร้างบุคลากร สร้างนวัตกรรม และติดตาม / ประเมินผล ทำให้เห็นถึงพลังของการได้ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำเอา “ความสำเร็จ” ที่เป็นประสบการณ์จริงมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ลปรร.)  และสามารถนำพลังนั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

         ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาจึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณอำนวย (Knowledge Facilitator, KF) และวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อรองรับความต้องการในการจัดกิจกรรม / โครงการด้านการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้  จึงเสนอขอจัด “โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร  (รุ่นที่ 1)"  นี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์
         เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร

3.  ระยะเวลาดำเนินการ
         ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   คือ 

ระยะที่  1  ภาคทฤษฎี 
         วันอังคารที่ 1 ส.ค. 49  ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ ชั้น 6 ตึก CITCOMS
         วันพุธที่ 2 ส.ค. 49 ณ ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพ และห้องประชุมงานวิจัย  ชั้น 6 ตึก CITCOMS

ระยะที่  2  ภาคปฏิบัติ  (เข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 โครงการจาก 3 โครงการ)  ได้แก่
         1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย (เขตภาคเหนือ) ในวันจันทร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 8  ส.ค. 49 
         2.  โครงการ KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 49
         3.  การเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ในหัวข้อ  “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4  พ.ย. 49

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ
         1. ผศ.ดร.วิบูลย์   วัฒนาธร
         2. รศ.เทียมจันทร์   พานิชย์ผลินไชย
         3. รศ.มาลินี   ธนารุณ
         4. ผศ.ดร.เสมอ   ถาน้อย  
         5. ดร.รุจโรจน์    แก้วอุไร  
         6. อ.สมลักษณ์    วงศ์สมาโนดน์ 
         7. อ.เอกรินทร์    ชุลีกร  
         8. อ.พนมขวัญ     ริยะมงคล 
         9. ดร.อมรรัตน์    วัฒนาธร
         10. นายอนุวัทย์    เรืองจันทร์ 
         11. น.ส.วันเพ็ญ    ตันจันทร์กูล 
         12. น.ส.จิตตรีพร    ตันติกูล 
         13. น.ส.ขวัญทิวา    โฉมแดง  
         14. นางพนารัตน์    น้อยด้วง 
         15. น.ส.มาดา    ชยทัตโต 
         16. น.ส.ขวัญตระกูล   กลิ่นสุคนธ์
         17. นางสุนิสา    พรหมมณี
         18. น.ส.พัชรี    ท้วมใจดี
         19. น.ส.สินีนาฏ    พุ่มสะอาด
         20. น.ส.สิริกาญจน์    ยอดบุรี
         21. น.ส.รัตน์ทวี    อ่อนดีกุล  
         22. น.ส.พัชรา    จินาพันธุ์   
         23. น.ส.เจนจิต    รังคะอุไร 

5.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร

6.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         6.1 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  และสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวย
และวิทยากรกระบวนการในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
         6.2 มหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่คุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการด้านการจัดการความรู้โดยอาศัยกระบวนการที่ดี
         6.3  การขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวจะมีพลังมากยิ่งขึ้น

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#วิทยากร#kf

หมายเลขบันทึก: 42592, เขียน: 04 Aug 2006 @ 16:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

             เครือข่าย UKM ทำให้รู้จักผู้มีความสามารถ ทำให้รู้ว่าการที่จะนำการจัดการเรียนรู้มาใช้จะเกิดก็ต่อเมื่อบุคลากรจะต้องเข้าใจ  อยู่ดี ๆ จะไม่เกิดถ้าองค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่พร้อมจะขับเคลื่อน   โครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรกระบวนการจัดการเรียนรู้ อ่านแล้ว คงตามต่อถึงกระบวนการอบรมในกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการเพราะหลาย ๆ ที่อธิบายได้ดีฝากชมล่วงหน้าด้วยนะคะ และฝากความระลึกถึงทุก ๆท่าน                       

                                           ด้วยความเคารพ

                                                    จรัสศรี KKU

ครูหนิง
IP: xxx.188.29.50
เขียนเมื่อ 

        ดิฉันนางเพ็ญศรี  สุภาวสิทธิ์ รหัสนิต 46093696เป็นนิสิตปริญญาโทครูประจำการเอกหลักสูตรและการสอน(หลักสูตรเอกภาค) เคยได้เข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์เกี่ยวกับ KM โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์เทียมจันทร์  และอาจารย์อมรรัตน์ ทำให้ดิฉันเข้าใจ KM มากขึ้นและได้นำแนวทางในการจัดการความรู้ไปใช้ในระดับชั้นเรียน 

        ในวันศุกร์ - วันเสาร์ที่ผ่านมาดิฉันได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรบูรณาการและการจัดทำแผนบูรณาการของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ได้จัดการอบรมขึ้น

        ในช่วงก่อนการเข้ารับการอบรมดิฉันได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้มาเล่าให้เพื่อน ๆ ครูได้รับฟัง  คณะครูให้ความสนใจเรื่องการจัดการความรู้ โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ประจำเขต

         ดิฉันจึงความคิดว่าทำอย่างไรที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับคณะครูได้เข้าใจ   และสามารถจัดตั้งเครื่อข่ายของ KM ขึ้นในพื้นที่เขตการศึกษานี้ได้

        ดิฉันจึงเรียนขอคำปรึกษาจานท่านอาจารย์

        ดิฉันหวังว่าคงได้รับคำชี้แนะและช่วยเหลือจากท่านอาจารย์

       

         

เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับ คุณอำนวย ที่มีคุณภาพ ของ มน. ล่วงหน้าด้วยครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ครูหนิงครับ นอกจากกลุ่มครูต่าง ๆ จะเป็นตัวคูณที่ดีด้าน KM แล้ว ผมยังมีความเห็นด้วยอีกว่า KM จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปฎิรูปการเรียนรู้ของคนไทยได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือถ้าทำตรงนี้ดี ๆ จะทำให้มีผลโดยตรงกับเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติ ผมจึงขอให้ครูหนิงมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผมและเพื่อน ๆ ใน มน. อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ครูหนิง
IP: xxx.19.32.138
เขียนเมื่อ 

        ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง  ที่กรุณาสนับสนุน   ดิฉันจะนำความกรุณาของอาจารย์ไปเรียนผู้ที่สามารถจะช่วยให้ความต้องการของคณะครูเป็นจริงได้

         ตามที่ได้อ่านโครงการฝึกอบรมคุณอำนวยและวิทยากรการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (รุ่นที่1) แล้ว  ทำให้เกิดความสนใจอยากเรียนถามอาจารย์ว่า  เป็นได้หรือไม่   ถ้าดิฉันขอสมัครเข้ารับฟังคำบรรยายในวันที่ 19-20 ส.ค.2549 นี้ เพราะดูวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วน่าจะมีประโยชน์ต่อดิฉัน ในการทำงานต่อไปภายภาคหน้า

         

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ครูหนิงครับ ขอโทษด้วยที่ผมอาจจะยังไม่สามารถตอบคำถามให้ชัดเจนได้ เนื่องจากเจ้าภาพงานนี้จริง ๆ คือสภานิสิต และเขายังมีปัญหาเรื่องสถานที่จัดกัน ยังไม่ลงตัว ล่าสุดนี่เห็นว่าอาจจะต้องไปกันถึง ม.แม่โจ้ และอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นวันที่ 2-3 ก.ย.49
ครูหนิง
IP: xxx.188.63.85
เขียนเมื่อ 

        ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงช่วยส่งข่าวให้ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าเลื่อนไปจัดที่ ม.แม่โจ้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น

        ได้เปิดเข้าไปอ่านของดร.วิจารณ์  เกี่ยวกับการอบรมเครื่อข่ายขับเคลื่อนการจัดการความรู้ประเทศไทย ที่ สคส.ครั้งที่3  จัดขึ้นที่ไบเทคบางนา   ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท แล้วมีโปรโมชั่น ถ้าใครลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ก.ย. เสียแค่ 2,500 บาท

       อยากถามความคิดเห็นของอาจารย์ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างกับการอบรมครั้งนี้ที่ สคส.จัด  เพราะดูจำนวนคนที่รับสมัคร 2,000 คน  คนเข้าอบรมมาก ๆ จะได้ผลหรือไม่  ถ้าเทียบกับสภานิสิตจัด

         ถ้าไปที่สคส.จัดกับสภานิสิตจัด   งานไหนน่าจะได้ประสบการณ์มากกว่า

 

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.121.108.178
เขียนเมื่อ 
ครูหนิงครับ ถ้าเป็นการเข้าร่วมแบบไปสังเกตการณ์แบบที่ครูหนิงตั้งใจนี้ ตอบได้ไม่ยากครับ ไปที่ สคส. จัดจะได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย ดีกว่ากันแบบเทียบกันไม่ได้เลย ในงานนั้นทุกคนจะได้พบปะพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จทั่วทั้งประเทศ ตัวผมเองและทีมงาน NUKM ก็ตั้งใจว่าจะไปร่วมเปิดบูทกับเขาด้วยในงานนั้น แต่ว่าจะจัดในนาม UKM ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรวม 7 มหาวิทยาลัย ขอให้ตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมเองครับ ผมขอแนะนำว่าให้รีบตัดสินใจสมัครเข้าร่วมนะครับ ปีที่แล้วมีคนผิดหวังและพลาดโอกาสกันเยอะมากเนื่องจากสมัครช้าและคนเต็มก่อนแล้ว เขารับจำนวนคนจำกัดครับ
ครูหนิง
IP: xxx.188.63.182
เขียนเมื่อ 

         ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ