รู้สึกหนักใจเมื่อรู้ว่าจะมีการประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  กินไม่ได้นอนไม่หลับ   ไม่ใช่ไม่ได้ทำแต่ครูทุกคนดำเนินงานตามที่ได้แนะนำและดูแลติดตามผู้เรียนเป็นอย่างดี   แต่จะหาเอกสารหลักฐานหาได้มากน้อยเพียงใด    ก่อนวันประเมิน   2  วัน   เอกสารมีเอกสารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น   แต่เนื่องจากเป็นผู้ที่ชอบเก็บ  ชอบทำเอกสาร   และสถิติต่าง ๆ   บวกกับความร่วมมือร่วมใจ   และความ  รับผิดชอบของผู้ร่วมงานทุกอย่างจึงเหมือนกับเนรมิตร   สมบูรณ์เพียบพร้อมและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ   ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของชาวสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญทุกคน ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ