การศึกษานำพาชีวติสู่ความสำร็จ

choothong (ชูทอง)
ชีวิตของเพื่อน และผมเองครับ

                

  ย้อนหลังเมื่อประมาณ  15  ปีมาแล้ว มีเพื่อนชื่อคุณประสงค์ เป็งคำ  ตอนนั้นเขาอายุ ประมาณ  25  ปี  ผมอายุ  15  ปี เราเจอกันก็รู้สึกว่าดวงชะตาชีวิตก็ตรงกัน  เราได้ไปศึกษาที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลังจากนั้น   ก็แยกกันไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

                ทราบข่าวว่าคุณประสงค์  ศึกษาต่อทึ่มหาวิยาลัยรามคำแหง  คณะนิติศาสตร์  ...            และเรามาเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในห้องสมุดราม ฯ  นั่งคุยกันปีมาณ  8  ชั่วโมง  ถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา  และผ่านไป  รู้ว่าตอนนี้....

                คุณประสงค์สอบเข้ารับราชได้เป็นอัยยาการ 

                  ซึ่งเป็นชะตาชีวิตที่โดดเด่นมาครับ  เขาเป็นที่มีความพยายามมากที่สุด  ขยันอ่าน  ท่องตำรากฎหมาย  อ่านหนังสือเก่ง  อ่านมาก  อ่านแล้วจำด้วย  ผลที่สุดเขาสอบเป็นอัยยาการได้

                 ปัจจุบัน  เขาบอกว่า  อยู่ที่ศาลจังหวัดลพบุรี  ครับ  นี่คือ  "  ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วใช่มัยครับ" 

                 จึงอยากบอกน้อง ๆ รุ่นหลังว่า  การศึกษาเป็นการสร้างชีวิตจริง ๆ  การศึกษาไม่มีคำว่า  "สาย"  การศึกษานำพาดวงชะตาชีวิตจริง ๆ  นะครับ  ขอจงมีความตั้งใจ  ขยัน  เอาใจใส่ให้มาก...ความสำเร็จก็จะตามมาแน่นอน...

                                                 จากเพื่อนรุ่นน้องที่บอกความในใจ

อยากเจอเพื่อนนะ 086 079 6891

                                                                   ครูธรรมรัตน์ "ต้น"

src="http://www.yehyeh.com/upload/pic/thumb/113368879.JPG" border="0" alt="ฝากรูปฟรี ไม่มีลบ"></a>

 

 ***********************************************************************************

                                                                                                                                                                                  KM

 ประจำเดือนสิงหาคม  2549

แบบบันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ

ของคุณครูธรรมรัตน์    นามสกุล  ชูทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 

ชื่อเว็บไซต์ประจำตัว

www. [email protected]

 

ชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบ ........................................................................ชั้น ม........./..........เลขที่.........

หน้าที่  ติดตาม  สัมภาษณ์  บันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับมอบหมาย

            ให้ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้

 

 

 

หลักการ/ข้อแนะนำ

ประสบการณ์/เรื่องเล่า/คำพูด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลักการ

  -  ต้องมีความพยายามและตั้งใจจริงในการทำงาน

  -  ต้องเตรียมตัว เนื้อหาที่จะทำงานภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ

 

ข้อแนะนำ

  -  ศึกษาค้นคว้า สอบถามจากท่านผู้รู้ เช่นวิทยากร คุณครูห้องคอมพิวเตอร์

  -  ครูอยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่า  มาเป็นบทเรียนให้กับตนเอง  โดยเพียรพยายามเรียนรู้ให้ได้

                          เรื่องเล่า ( Story  telling ) ของครู ธรรมรัตน์  ดังนี้......

ชื่อเรื่อง ความสำเร็จการเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio

 

          ครูได้เข้าร่วมการอบรม  การผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    เมื่อวันที่ 19,21,23,26,28,    เดือนมิถุนายน  2549     ช่วงเวลา  15.20 – 17.20 น. 

         ในการบอรมครั้งนี้  มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน      เป็นประธานเปิดการอบรม       และมีวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียน           โดยมีคุณครูพันทูร     บุญยัง    และคุณครูวิทยากรท่านอื่น ๆ

         การอบรมจนถึงวันสุดท้าย  คือ  28  มิถุนายน  2549      ครูได้เข้าร่วมอบรมทุกวัน     และไปตรงตามวัน    เวลา     ที่กำหนดนัดหมาย   ทำให้ครูได้รับความรู้จากการอบรมการผลิตสื่อเป็นอย่างมาก  เพราะได้รับความเอาใจใส่  การถ่ายทอดจากวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างดี  และมีเอกสารแจก  พร้อม  ซีดี   ไปศึกษาเพิ่มเติม

        หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  ทางคณะวิทยากรได้     แจ้งให้คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม    ผลิตสื่อ     ซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio     จำนวน  1  เรื่อง /  ชิ้น  โดยกำหนดส่ง

วันที่  17  กรกฎาคม  2549

 

-  เว็บไซต์

    โรงเรียน

  - Internet

  -  สื่อโปรแกรม

 Camtasia  Studio

    ของคุณครูที่

    เผยแพร่แล้ว

  -  เข้าไปที่http://gotoKnow.org/

     (การจัดทำบล็อก)

 

                                                                                                                                                                         

        KM

 ประจำเดือนสิงหาคม  2549

- 2 -

 

หลักการ/ข้อแนะนำ

ประสบการณ์/เรื่องเล่า/คำพูด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ในการทำงานทุกอย่าง และไปให้ถึงจุดหมายนะครับ

  -  ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา หรือสืบค้นเนื้อหาสาระ  ในการผลิตสือโปรแกรม Camtasia  Studio  จากเว็บไซต์โรงเรียนด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

นะครับ...

 

        จากความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรม  และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากท่านวิทยากร   โดยเฉพาะคุณครูศิริลักษณ์  ธรรมศาล    และท่านอื่น ๆ   ครูได้จัดเตรียมเนื้อหา   เรื่องที่จะทำเพื่อส่ง     รายงานท่านผู้อำนวยการให้ทันกับเวลาที่กำหนด  และพยายามศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือที่ซื้อหามาตลอดระยะเวลา  10  วัน

         ผลที่สุดก็ได้จัดทำ  เรื่อง  “ กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น”    หรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเรื่องการหมั้น...     ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระการเรียนการสอน    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     ในปีการศึกษา  2549  ด้วย

         หลังจากที่ได้จัดทำจนสำเร็จเป็นแผ่นซีดี  พร้อมปกเรื่อง    ก็นำส่งกับคุณครูดุษดี   สุขสวัสดิ์   ในวันที่  17  กรกฎาคม  2549  ตามวันที่กำหนดไว้    จำได้ว่าวันนั้นได้ลงชื่อส่งชิ้นงานเป็นคนที่  1  ครับ...

         ความภูมิใจในการจัดทำผลิตสื่อ (นวัตกรรม)  ด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio  ครั้งนี้         ครูได้นำไปเผยแพร่ในการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  -  2/7  ด้วยนักเรียนมีความสนใจมาก     และได้มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนแต่ละคน / กลุ่ม   ไปจัดทำสื่อ (นวัตกรรม) ด้วย  โดยขั้นตอนแรกให้จัดทำเป็น Power Point   และโอกาสต่อไปอาจจะให้นักเรียนจัดทำด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio   แต่ทั้งนี้คุณครูผู้สอน Computer  ต้องชี้แนะนักเรียนเป็นขั้นตอนแรกในการลงโปรแกรม  และขั้นตอนอื่นครับ...

         ในการสั่งงานการผลิตสื่อ     Power Point   ถือว่าเป็นผลสำเร็จในขั้นหนึ่งครับเมื่อนักเรียนจำนวนมากในชั้นที่สอนได้นำชิ้นงานสื่อที่จัดทำมาส่งครูและรายงานการจัดทำสื่อ 

         ครูได้นำชิ้นงานสื่อที่นักเรียนผลิตแล้วไปสอนในชั้นเรียนด้วยปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี  ซึ่งถือว่าเป็นผลงานความสำเร็จขั้นหนึ่งนะครับ...

         ครูเล่าเรื่องความสำเร็จการอบรม     การผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio ก็ใช้เวลามากพอสมควรแล้วนะครับ จึงขอจบเพียงแค่นี้นะครับ  คิดว่า...คงเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อย...

                                              ยินดี  และขอบใจที่มาสัมภาษณ์ครู

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาที่นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ

คำสำคัญ (Tags)#ชาวสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ#นวัตกรรม (ต้น)#เรื่องเล่า ร้าวความจริง

หมายเลขบันทึก: 42589, เขียน: 04 Aug 2006 @ 16:57 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

                   "ตนพึ่งคน" "

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจึงพ้นผิด

        ตนพึ่งจิตตนได้ใครจะเหมือน

             ตนพึ่งตนเองไม่ได้แล้วใครจะเตือน

                 ตนแชเชือนพึ่งตนจึงพ้นภัย

อันที่พึ่งอื่นไกลที่ไหนมี

        พึ่งตนเองไม่ดีมีที่ไหน

              พึ่งตนเองไม่ได้แล้วจะไปพึ่งใคร

                   พึ่งคนอื่นคนละใจคนละคน

                                        ครูต้น..ธรรมรัตน์

เขียนเมื่อ 

                 คนงามตามใจ 

        คนจะงานงามที่ใจใช่เพียงใบหน้า

คนจะสวยจรรยาใช่เพียงตาหวาน

คนจะแก่ความรู้ใช่เพราะอยู่นาน

คนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านใหญ่โต

            *******************************

              ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องสังเขป...

มีเรื่องอยู่ว่า...เมื่อประมาณ 10  ปีที่ผ่านมาได้เจอกับ  ยอหญิง  คนหนึ่ง  เธอชื่อ  "สัจจารี"

              เป็นคนที่มีหน้าตาสดสวยมากแต่  นิสัยของเธอนั้นตรงกันข้ามครับ...เธอเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบดื่ม  ยามคำคืน  ผลที่สุดต้องทำให้พ่อแม่ผิดหวังในชีวิตลูกผู้หญิง...

เขียนเมื่อ 

                                                   แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1

รหัสวิชา  ส 41203                               วิชาเศรษฐกิจพอเพียง                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                         เรื่อง การพัฒนาชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง        เวลา   4  ชั่วโมง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.    เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.    วิเคราะห์และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.    วิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการองค์กร  วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

สาระการเรียนรู้

1.       ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.       องค์กรวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

3.       แนวทางการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

กิจกรรมการเรียนรู้

        ขั้นนำ

1.    นักเรียนชม วีดีทัศน์ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   ( จัดทำโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง )

2.       สนทนาซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนชมใน วีดีทัศน์ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  มีความสำคัญอย่างไร

3.       แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ

 

ขั้นให้ประสบการณ์

1.    นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่   1  เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.    นักเรียนสรุปความหมาย  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเขียนคำตอบลงในใบงานที่  1

 

3.    นักเรียนและครูสนทนาเกี่ยวกับองค์กรวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จัก เช่น ร้านขาย
ของชำ กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ  สหกรณ์ร้านค้า ฯลฯ  โดยให้นักเรียนบอกวัตถุประสงค์และภารกิจของแต่ละ องค์กร

4     นักเรียนและครูร่วมกันพิจารณาถึงความแตกต่างในการดำเนินงานขององค์กรชุมชนแต่ละแห่งว่ามีผลสำเร็จแตกต่างกันซึ่งสาเหตุมาจาก มีการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ

5.    แบ่งกลุ่มนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปศึกษา แนวทางการดำเนินงานขององค์กร วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามประเด็นที่กำหนดไว้ในใบงานที่  2  (  แบบสำรวจองค์กรวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น )

6.    ให้นักเรียนนำเสนอผลการศึกษาการดำเนินงานขององค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากใบงานที่  1  หน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งจัดทำ ป้ายนิเทศประกอบการนำเสนอ

7.    ให้นักเรียนจัดกลุ่มองค์กรชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ได้ศึกษามาแล้วโดยแบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

7.1      องค์กรที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

7.2      องค์กรที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน

8.    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรชุมชนกลุ่มแรก  (  ข้อ  7.1 ) ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน   และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  โดยบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่ 3

9.    ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรชุมชน  กลุ่มที่ 2  (ข้อ 7. 2 ) ไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน  มีการบริหารจัดการอย่างไรที่เป็นจุดอ่อน   และจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างไร

โดยบันทึกลงในใบงานที่ 4

10   กำหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติงานในใบงานที่ 3 และที่ 4 หน้าชั้นเรียน

11   ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากใบความรู้ที่ 2

12   ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์การนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตด้านสังคม  เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม  โดยบันทึกข้อสรุปลงในใบงานที่ 5

13   ให้นักเรียนวางแผนปฏิบัติตน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับองค์กรวิสาหกิจชุมชนที่นักเรียนศึกษามาปฏิบัติคนละ 1  กิจกรรม  และบันทึกผลการปฏิบัติลงในใบงานที่ 6  พร้อม ทั้งส่งให้ครูประเมินเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ครูกำหนด

 

ขั้นสรุป

1      ให้นักเรียนชม  วีดีทัศน์  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสรุป

2      นักเรียนบันทึกข้อมูลเรื่องความหมาย   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรวิสาหกิจชุมชนและการดำเนินชีวิตลงในสมุดจดบันทึก

 

 

สื่อ

1.    วีดีทัศน์  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   จัดทำโดย  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

2.    ใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

3.    ใบงานที่  1  ตอบคำถามเศรษฐกิจพอเพียง

4.    ใบงานที่  2  แบบสำรวจองค์กรวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

5.    ใบงานที่  3   สรุปผลการดำเนินงานขององค์กรวิสาหกิจชุมชนที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  

       พอเพียงไปใช้ในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ

6.    ใบงานที่  4 แบบสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรชุมชนที่ไม่ประสบผลสำเร็จ

7.    ใบงานที่  5  แนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8.    ใบงานที่  6  แบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

แหล่งเรียนรู้

       1    องค์กรวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น

       2    ห้องสมุดประชาชน   ห้องสมุดโรงเรียน

       4     www.  Sufficiencyeconomy. Org

 

 

 

 

 

 

การวัดผลประเมินผล

วิธีวัดและประเมินผล

1.    สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ได้แก่

1.1      ความสนใจ

1.2      การอาสาตอบคำถาม

1.3      การแสดงความคิดเห็น

1.4      การทำงานที่ได้รับมอบหมาย

 

2      สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนโดยยึดกระบวนการกลุ่ม  ได้แก่

2.1      การร่วมมือกันวางแผนการทำงาน

2.2      ทำงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

2.3      เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี

2.4      แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

2.5      ยอมรับข้อสรุปและผลงานของกลุ่มและร่วมปรับปรุงงาน

 

3      ประเมินผลงานจากการตรวจแบบบันทึกผลการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1      ปฏิบัติตามแผน

3.2      ระยะเวลา

3.3      ลงชื่อพยาน

3.4      การบันทึกผลการปฏิบัติ

4      เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ผู้เรียนต้องมีพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อย  2  ระดับขึ้นไปจำนวน  4  ใน  6  รายการ

1      เกณฑ์การประเมินใบงานที่  1  -    6

       ดี                     คะแนนรวมร้อยละ    80   ขึ้นไป    แสดงว่า     ผ่าน

       ปานกลาง       คะแนนรวมร้อยละ    60    -   79     แสดงว่า     ผ่าน

       ต้องปรับปรุง  คะแนนรวมร้อยละ    59   ลงมา      แสดงว่า    ไม่ผ่าน

2         เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 

เกณฑ์การให้คะแนน

4   หมายถึง      สามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้ความรู้ประกอบคุณธรรมได้ครอบคลุมทุกหัวข้อ ร้อยละ 80 - 100

3   หมายถึง      ถ้าสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้ ความรู้ประกอบคุณธรรมคลุมทุกหัวข้อ  ร้อยละ  60  -  79

2  หมายถึง       ถ้าสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย ยึดหลักความพอประมาณ   ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยใช้ความรู้ ประกอบคุณธรรมครอบคลุมทุกหัวข้อ  ร้อยละ  30  -  59

1  หมายถึง       ถ้าสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การที่มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยใช้ความรู้คุณธรรมครอบคลุมทุกหัวข้อ ต่ำกว่าร้อยละ  30

กิจกรรมเสนอแนะ

1.    ให้นักเรียนออกไปศึกษาค้นคว้าองค์กรวิสาหกิจชุมชน แล้วจัดทำรายงานส่ง

2.    เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่ององค์กรวิสาหกิจชุมชน

3.    จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรวิสาหกิจชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 1

รหัสวิชา  ส 41203        วิชาเศรษฐกิจพอเพียง     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4            เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง        

ชื่อ..........................................................สกุล.............................................เลขที่...................ชั้น ม.4/.....

ให้นักเรียนตอบคำถามจากการชม วีดีทัศน์ เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง

 

1.  เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2.  แนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นเมื่อใด ............................................................................................................................................................................

3.  หลักคิดในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต  มีอะไรบ้าง

..............................................................................................................................................................................

4.  สิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากการรับชม วีดีทัศน์ มีอะไรบ้าง

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................