ย้อนหลังเมื่อประมาณ  15  ปีมาแล้ว มีเพื่อนชื่อคุณประสงค์ เป็งคำ  ตอนนั้นเขาอายุ ประมาณ  25  ปี  ผมอายุ  15  ปี เราเจอกันก็รู้สึกว่าดวงชะตาชีวิตก็ตรงกัน  เราได้ไปศึกษาที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช  หลังจากนั้น   ก็แยกกันไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร 

                ทราบข่าวว่าคุณประสงค์  ศึกษาต่อทึ่มหาวิยาลัยรามคำแหง  คณะนิติศาสตร์  ...            และเรามาเจอกันอีกครั้งโดยบังเอิญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในห้องสมุดราม ฯ  นั่งคุยกันปีมาณ  8  ชั่วโมง  ถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา  และผ่านไป  รู้ว่าตอนนี้....

                คุณประสงค์สอบเข้ารับราชได้เป็นอัยยาการ 

                  ซึ่งเป็นชะตาชีวิตที่โดดเด่นมาครับ  เขาเป็นที่มีความพยายามมากที่สุด  ขยันอ่าน  ท่องตำรากฎหมาย  อ่านหนังสือเก่ง  อ่านมาก  อ่านแล้วจำด้วย  ผลที่สุดเขาสอบเป็นอัยยาการได้

                 ปัจจุบัน  เขาบอกว่า  อยู่ที่ศาลจังหวัดลพบุรี  ครับ  นี่คือ  "  ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วใช่มัยครับ" 

                 จึงอยากบอกน้อง ๆ รุ่นหลังว่า  การศึกษาเป็นการสร้างชีวิตจริง ๆ  การศึกษาไม่มีคำว่า  "สาย"  การศึกษานำพาดวงชะตาชีวิตจริง ๆ  นะครับ  ขอจงมีความตั้งใจ  ขยัน  เอาใจใส่ให้มาก...ความสำเร็จก็จะตามมาแน่นอน...

                                                 จากเพื่อนรุ่นน้องที่บอกความในใจ

อยากเจอเพื่อนนะ 086 079 6891

                                                                   ครูธรรมรัตน์ "ต้น"

src="http://www.yehyeh.com/upload/pic/thumb/113368879.JPG" border="0" alt="ฝากรูปฟรี ไม่มีลบ"></a>

 

 ***********************************************************************************

                                                                                                                                                                                  KM

 ประจำเดือนสิงหาคม  2549

แบบบันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จ

ของคุณครูธรรมรัตน์    นามสกุล  ชูทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

 

ชื่อเว็บไซต์ประจำตัว

www. [email protected]

 

ชื่อนักเรียนที่รับผิดชอบ ........................................................................ชั้น ม........./..........เลขที่.........

หน้าที่  ติดตาม  สัมภาษณ์  บันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับมอบหมาย

            ให้ตรงเวลาตามที่กำหนดไว้

 

 

 

หลักการ/ข้อแนะนำ

ประสบการณ์/เรื่องเล่า/คำพูด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

หลักการ

  -  ต้องมีความพยายามและตั้งใจจริงในการทำงาน

  -  ต้องเตรียมตัว เนื้อหาที่จะทำงานภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ

 

ข้อแนะนำ

  -  ศึกษาค้นคว้า สอบถามจากท่านผู้รู้ เช่นวิทยากร คุณครูห้องคอมพิวเตอร์

  -  ครูอยากให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเล่า  มาเป็นบทเรียนให้กับตนเอง  โดยเพียรพยายามเรียนรู้ให้ได้

                          เรื่องเล่า ( Story  telling ) ของครู ธรรมรัตน์  ดังนี้......

ชื่อเรื่อง ความสำเร็จการเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio

 

          ครูได้เข้าร่วมการอบรม  การผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio ร่วมกับคุณครูในโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    เมื่อวันที่ 19,21,23,26,28,    เดือนมิถุนายน  2549     ช่วงเวลา  15.20 – 17.20 น. 

         ในการบอรมครั้งนี้  มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน      เป็นประธานเปิดการอบรม       และมีวิทยากรซึ่งเป็นคุณครูในโรงเรียน           โดยมีคุณครูพันทูร     บุญยัง    และคุณครูวิทยากรท่านอื่น ๆ

         การอบรมจนถึงวันสุดท้าย  คือ  28  มิถุนายน  2549      ครูได้เข้าร่วมอบรมทุกวัน     และไปตรงตามวัน    เวลา     ที่กำหนดนัดหมาย   ทำให้ครูได้รับความรู้จากการอบรมการผลิตสื่อเป็นอย่างมาก  เพราะได้รับความเอาใจใส่  การถ่ายทอดจากวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างดี  และมีเอกสารแจก  พร้อม  ซีดี   ไปศึกษาเพิ่มเติม

        หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม  ทางคณะวิทยากรได้     แจ้งให้คุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม    ผลิตสื่อ     ซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio     จำนวน  1  เรื่อง /  ชิ้น  โดยกำหนดส่ง

วันที่  17  กรกฎาคม  2549

 

-  เว็บไซต์

    โรงเรียน

  - Internet

  -  สื่อโปรแกรม

 Camtasia  Studio

    ของคุณครูที่

    เผยแพร่แล้ว

  -  เข้าไปที่http://gotoKnow.org/

     (การจัดทำบล็อก)

 

                                                                                                                                                                         

        KM

 ประจำเดือนสิงหาคม  2549

- 2 -

 

หลักการ/ข้อแนะนำ

ประสบการณ์/เรื่องเล่า/คำพูด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ในการทำงานทุกอย่าง และไปให้ถึงจุดหมายนะครับ

  -  ให้นักเรียนเข้าไปศึกษา หรือสืบค้นเนื้อหาสาระ  ในการผลิตสือโปรแกรม Camtasia  Studio  จากเว็บไซต์โรงเรียนด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

นะครับ...

 

        จากความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรม  และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากท่านวิทยากร   โดยเฉพาะคุณครูศิริลักษณ์  ธรรมศาล    และท่านอื่น ๆ   ครูได้จัดเตรียมเนื้อหา   เรื่องที่จะทำเพื่อส่ง     รายงานท่านผู้อำนวยการให้ทันกับเวลาที่กำหนด  และพยายามศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือที่ซื้อหามาตลอดระยะเวลา  10  วัน

         ผลที่สุดก็ได้จัดทำ  เรื่อง  “ กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น”    หรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเรื่องการหมั้น...     ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสาระการเรียนการสอน    นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     ในปีการศึกษา  2549  ด้วย

         หลังจากที่ได้จัดทำจนสำเร็จเป็นแผ่นซีดี  พร้อมปกเรื่อง    ก็นำส่งกับคุณครูดุษดี   สุขสวัสดิ์   ในวันที่  17  กรกฎาคม  2549  ตามวันที่กำหนดไว้    จำได้ว่าวันนั้นได้ลงชื่อส่งชิ้นงานเป็นคนที่  1  ครับ...

         ความภูมิใจในการจัดทำผลิตสื่อ (นวัตกรรม)  ด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio  ครั้งนี้         ครูได้นำไปเผยแพร่ในการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  -  2/7  ด้วยนักเรียนมีความสนใจมาก     และได้มอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนแต่ละคน / กลุ่ม   ไปจัดทำสื่อ (นวัตกรรม) ด้วย  โดยขั้นตอนแรกให้จัดทำเป็น Power Point   และโอกาสต่อไปอาจจะให้นักเรียนจัดทำด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio   แต่ทั้งนี้คุณครูผู้สอน Computer  ต้องชี้แนะนักเรียนเป็นขั้นตอนแรกในการลงโปรแกรม  และขั้นตอนอื่นครับ...

         ในการสั่งงานการผลิตสื่อ     Power Point   ถือว่าเป็นผลสำเร็จในขั้นหนึ่งครับเมื่อนักเรียนจำนวนมากในชั้นที่สอนได้นำชิ้นงานสื่อที่จัดทำมาส่งครูและรายงานการจัดทำสื่อ 

         ครูได้นำชิ้นงานสื่อที่นักเรียนผลิตแล้วไปสอนในชั้นเรียนด้วยปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี  ซึ่งถือว่าเป็นผลงานความสำเร็จขั้นหนึ่งนะครับ...

         ครูเล่าเรื่องความสำเร็จการอบรม     การผลิตสื่อซีดีรอมช่วยสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  Studio ก็ใช้เวลามากพอสมควรแล้วนะครับ จึงขอจบเพียงแค่นี้นะครับ  คิดว่า...คงเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อย...

                                              ยินดี  และขอบใจที่มาสัมภาษณ์ครู