การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธี การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธีสื่อมิได้ขาดแคลนแต่ขาดเทคนิควิธีในการผลิตสื่อการสอน ดังนั้นจึงต้องวางแผนให้สามารถใช้สื่อนั้นไปพัฒนาผู้เรียนให้มากที่สุด