บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การสร้างสรรค์ระบบหรือพัฒนาเทคนิควิธี