ครูพันทูรให้คำแนะนำในการสร้างบล็อก  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2549ที่ห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาชิกจำนวน 30 คน  ทุกคนได้สมัครลงทะเบียน  เข้าเป็นสมาชิก  แล้วสร้างบล็อกของตนเอง  ได้เล่าเรื่องที่ต้องการเล่าให้สมาชิกได้รับทราบ