“ร่วมสร้างความมั่นใจในการศึกษาไทยด้วยการประกันคุณภาพ”

noynoi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“ร่วมสร้างความมั่นใจในการศึกษาไทยด้วยการประกันคุณภาพ”
“ร่วมสร้างความมั่นใจในการศึกษาไทยด้วยการประกันคุณภาพ”
วิภาภรณ์ ภัทรภิญโญ
การประกันคุณภาพ คืออะไร ?
ทบวงมหาวิทยาลัย (2542 : 1) ได้ให้ความหมาย การประกันคุณภาพ ไว้ ว่า หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินงานเพื่อประกันว่าคุณภาพการศึกษา ได้รับการรักษาไว้และส่งเสริมเพิ่มพูน และเกิดความมั่นใจว่า จะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ อุทุมพร จามรมาน (2543 : 2) ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพ ”  หมายถึง การระบุความชัดเจนในวัตถุ - ประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
โดยสรุป การประกันคุณภาพ หมายถึง กระบวนการที่ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง
ประกันคุณภาพการศึกษาแล้วจะได้อะไร ?
ระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาจะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้ามามีส่วน ร่วมในการจัดการและการพัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย/การวางแผน การทำตามแผน การประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงาน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้
· 
ผู้เรียนและผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
· 
ครูได้ทำงานอย่างมือ อาชีพ ได้ทำงานที่เป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเน้นวัฒนธรรมคุณภาพ ได้พัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
· 
ผู้บริหารได้ใช้ภาวะ ผู้นำ และความรู้ความสามารถในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และมีความโปร่งใส เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและนิยมชมชอบของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
· 
หน่วยงานที่กำกับ ดูแลได้สถานศึกษาที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพพทางการศึกษา และคุณภาพของสถานศึกษา
· 
ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้เยาวชนและคนที่ดีมีคุณภาพและศักยภาพที่จะช่วยทำงานพัฒนา องค์กร ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . . 2542 มาตรา 34 บัญญัติ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษากำกับดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาน ศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ( พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . . 2542 : มาตรา 38)
มาตรฐานการศึกษาของชาติมีทั้งหมด 3 มาตรฐานดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
  คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีสุข
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
/ สังคมแห่งความรู้
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้น คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ ศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ ภายนอก
                ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการ ศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA  ( Plan - Do – Check – Act)  เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
1.1      การ ควบคุมคุณภาพ จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิด ชอบ โดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ การควบคุมดังกล่าวเน้นที่ระบบการกำกับดูแลตนเองในระดับ บุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองการปกครอง และสถาบัน
1.2      การ ตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบผลการดำเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ การศึกษาภายใน ที่สถาบันการศึกษาได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิง ระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า สถานบันได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด   และมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะทำให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
1.3      การ ประเมินคุณภาพ หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างใน หน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย  คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยเน้นที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง การประเมินทาง วิชาการจากภายนอก และการใช้ตัวบ่งชี้วัดพฤติกรรม
2. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าว รับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย
                2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
                2.2 การประเมินคุณภาพ
                2.3 การให้การรับรอง
                สรุป การ ประกันคุณภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านต่างๆ ของปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกจะเน้นการประเมิน คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ของผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประกัน คุณภาพภายนอกโดยตรง
เพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของไทย ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและยอม รับผลที่ได้จากการประกัน เพื่อเป็นเครื่องมือสะท้อนผลของการจัดการศึกษา และ นำไปสู่แนวทางการแก้ไขและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของไทยให้แข็งแรง
 
 
 
แหล่งที่มา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . . 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

http://pioneer.chula.ac.th
http://www.kroobannok.com/23997

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งแรกความเห็น (0)