เชิญร่วมฟังบรรยายจากภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อเรื่อง Gene Therapy โดย อ.นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องอบรมวุฒิบัตร 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น