แหล่งการเรียนรู้ ครูชั้นดีที่ผู้เรียนประทับใจ


ท่องเที่ยวไทย ห้องเรียนห้องใหญ่ สู่การเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ 
ครูชั้นดีที่ผู้เรียนประทับใจ

เดินทางสู่น้ำตกพลิ้ว ได้เรียนรู้ธรรมชาติและความเป็นมาของสิ่งสำคัญที่พระมหากษัตรย์เด็จประพาส


                         เมื่อวันที่ 21 -22 มกราคม  2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง) ได้พานักเรียนไปเรียนรู้ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ ที่เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่งหน นอกจากครูคนที่สร้างความคิด แหล่งเรียนรู้ก็เป็นยอดครูชั้นดีที่สร้างการเรียนรู้ได้อย่างประทับใจ

รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสุข ความสดใส ในวัยแสวงหา

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้
                         แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

 

ได้เรียนรู้ภาาาอังกฤษจากสาวรัสเซีย กล้าพูดเขาก็พูดด้วย

ประเภทของแหล่งการเรียนรู้
                         แหล่งการเรียนรู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
                                1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่
                                      1.1 แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต
                                      1.2 แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนหย่อม เรือนเพาะชำ ต้นไม้พูดได้

  

ความคิดสร้างสรค์บางทีคนอื่นก็คิดไม่ถึง ซื้อหมวกแล้วให้เพื่อนเช่าใส่ถ่ายรูปครั้งละ 10 บาท


                                2. แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ได้แก่
                                      2.1 แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น สภาพแวดล้อม ป่า ภูเขา แหล่งน้ำ ทะเล สัตว์ ฯลฯ
                                      2.2 แหล่งการเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน วิถีชีวิต อาชีพ ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรม สถาบัน สถานที่สำคัญและแหล่งประกอบการ

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
                         การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอนดังนี้
                                1. ขั้นวางแผน(PLAN) โรงเรียนต้องกำหนดนโยบายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ จัดทำแผนพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ โดยบุคลากรและชุมชนต้องมีส่วนร่วม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
                                2.ขั้นดำเนินการ(DO)สร้าง พัฒนาใช้แหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดแหล่งการเรียนรู้และจัดระบบสารสนเทศ สร้างและพัฒนาใช้แหล่งการเรียนรู้
                                3. ขั้นตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตามโรงเรียนต้องแต่งตั้งผู้ประเมิน โดยกำหนดวิธีการและเครื่องมือประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล การสร้างพัฒนาและใช้แหล่งการเรียนรู้ หากยังไม่ประสบความสำเร็จก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นดำเนินการ
                                4. ขั้นสรุปและรายงานผล(ACTION) การสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยรายงานผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาต่อยอด

 

ได้ทำบุญ ได้พบกับธรรมชาติที่ไม่เคยไป

บทบาทของแหล่งการเรียนรู้

                         บทบาทของแหล่งการเรียนรู้ ในการให้การศึกษา  ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย คือ

                                1. แหล่งการเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (Process of Learning) การเรียนรู้โดยปฏิบัติจริง (Learning by doing) ทั้งการเรียนรู้จองคนในชุมชนที่มีแหล่งการเรียนรู้ของตนเองอยู่แล้วและการเรียนรู้ของคนอื่นๆ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                                2. เป็นแหล่งทำกิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงาน และเป็นแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน

                                3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตนเอง

                                4. เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม

                                5. เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง

                                6. สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุก เข้าสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ประหยัดและสะดวก

                                7. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

                                8. มีสื่อประเภทต่างๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ

 

แม้แต่ส้วมก็เรียนรู้ได้ ภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้ครับ

แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                         จากแนวคิดเดิมในการจัดการศึกษาที่ส่วนใหญ่การเรียนรู้จะเกิดที่โรงเรียน มีครูเป็นผู้ถ่ายทอด หลักสูตรกำหนดรายละเอียดไว้หมดแล้วนั้น เราต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตามแนวคิดใหม่ดังนี้
                                1. การเรียนรู้คือชีวิต เพราะมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่เรียนรู้ได้
                                2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งและเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้
                                3.มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
                                4. การศึกษาเป็นกิจกรรมตลอดชีวิต โรงเรียนต้องมีหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
                                5. มนุษย์สามารถเรียนรู้และตัดสินใจด้วยตนเอง ได้ว่าจะเรียนอะไร เรียนอย่างไร
                                6. มนุษย์ทุกคนควรได้รับการยอมรับ ในขีดความสามารถของความจำที่ไม่เท่ากัน เราจึงควรให้ความสำคัญเรื่องนี้มากที่สุด
                         แนวทางในการจัดการเรียนรู้ จึงควรคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนกำหนดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องมีวินัย ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม กระแสเอ่อเข้ามาของข้อมูลข่าวสารในโลกจะทวีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ 10 ปี การเรียนรู้จึงต้องหลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ซึ่งต้องเรียนรู้แบบเจาะลึก รู้จริง รู้ลึก รู้รอบ ครูควรมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้แนะการเรียนรู้(Learning Coach) และเป็นตัวแทนในการนำผู้เรียนท่องเที่ยวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้(Learning travel agent) การเรียนในโรงเรียนกับการศึกษาเรียนรู้จึงไม่ใช่เรื่องเดียวกัน โลกอนาคตจะให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่บ้าน(home – base education) มากขึ้น
                         การพานักเรียนไปเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้จึง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายของเรียนรู้  4 ประการ คือ
                         1. Learn to know เรียนเพื่อให้มีความรู้
                         2. Learn to do เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ
                         3. Learn to with the other เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
                         4. Learn to be เรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                         เมื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการครบทั้ง 4 ประการย่อมส่งผลให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 423001เขียนเมื่อ 28 มกราคม 2011 16:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (34)

เรียน คุณพรชัย ผมน้องใหม่ เพี่งเสนอข้อคิด ข้อเขียน และอยากมีแนวร่วมชาวอีสาน แวะชมผมบ้าง และฝากข้อคิดเป็นพระคุณยิ่ง

แวะมาเชียร์ !!

บันทึกของอาจารย์ นะครับ

ผมชอบความหมายของคำว่า "ครูชั้นดี"  จังเลย ครับ

เพราะนั้นย่อมหมายถึง ....สิ่งดี ดี ที่ครูต้องการมอบให้ศิษย์

...

ด้วยความระลึกถึงอาจารย์นะครับ

พี่ขอชื่นชมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการเป็นคนดีมีวิชาที่สมบูรณ์แบบ โดยมีครูและผู้สนับสนุนอย่างเข้มแข็ง..ดีใจกับน้องๆด้วยค่ะ..

..พี่ขอมอบดอกไม้ให้บันทึกดีๆนี้ค่ะ...

                         ดอกโกศลช่อแรกที่สวนในบ้าน

ทุกแห่งหน นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้

ทุกสิ่งดู เป็นครู ให้ศึกษา

มีโอกาส เปิดหู และเปิดตา

เปิดตำรา  ธรรมชาติ ไม่พลาดเรียน

ครู ป. 1 จะพาลูกๆหลานๆไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เชียงใหม่ เร็วๆนี้ค่ะ

แหล่งเรียนรู้ชั้นดีย่อมนำไปสู่ประสบการณ์ตรงที่ดีแก่เด็กด้วยเช่นกัน

ความประทับใจที่ได้รับจะทำให้จดจำได้ดีกว่าคำสอนในแบบเรียนนะคะ..

 • ขอบคุณกับสาระความรู้ที่แบ่งปันครับ
 • ปณิธิ ภูศรีเทศ
 • สุขสันต์วันหยุดค่ะ ผอ.พรชัย
 • แวะมาชื่นชมบรรยากาศแห่งความสุขยามเช้าค่ะ
 • ...แหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างบนทางก้าว
  ล้วนเรื่องราวตื่นตาทุกคราเห็น
  เปิดโลกกว้างเปิดหัวใจเปิดประเด็น
  คิดให้เป็นทำให้ถูกย่อมสุขใจ...

                                   ธรรมทิพย์

Ico48 ขอบคุณท่านประทีป  วัฒนสิทธิ์ ด้วยความยินดีครับ จะติดตามผลงานท่านครับ

Ico48 ขอบคุณท่านแสงแห่งความดี ท่านก็เป็นครูชั้นดีเช่นกันครับ สำหรับชาวโกทูโน

Ico48 ขอบคุณพี่นงนาท  สนธิสุวรรณ ที่มามอบดอกไม้ครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครู ป.1 บทกลอนจะขออนุญาตนำไปเป็นบทสรุปบทความครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครูชุติมา เป็นการเรียนรู้ที่คงทนดังท่านว่าครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณปณิธิ  ภูศรีเทศ มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครูธรรมทิพย์ บทกลอนที่ท่านเขียน ที่ว่า"เปิดโลกกว้าง เปิดใจ เปิดประเด็น" ชัดเจนมากเรื่องแหล่งการเรียนรู้

เรียน คุณพรชัย ผมดีใจมากที่ติดตามผมอยู่ เป็นพระคุณยิ่ง ขอเป็นแนวร่วมด้วยครับ ผมให้เว็บผิด เปลี่ยนใหม่แลวครับ

ชอบคำนี้จังเลยค่ะอาจารย์

"เรียนฟรี  เรียนดี  อย่างมีคุณภาพ"

เป็นการเปิดโอกาสให้พลเมืองของประเทศเราได้เข้าถึงซึ่งแหล่งศึกษาและมีความฉลาดทางปัญญา

สวัสดีค่ะ..ท่าน ผอ.พรชัย

ไม่ได้แวะมานาน ยังระลึกถึงท่านเสมอ

แวะมาเยือน...แหล่งการเรียนรู้ ครูชั้นดีที่ผู้เรียนประทับใจ

ได้ความรู้มากมายจริงๆ

ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2554 ปีกระต่าย พรใดที่ประเสริฐ จงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัว

สุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปค่ะ

 

สวัสดีครับ

 • ขอบคุณมากๆที่แวไปเยี่ยม ไปทักทาย
 • มาเชิญชวนไปดูหน้าดูชื่อนักตุ้มตุ๋น ที่ครูแมวมีค่านำจับ
 • เผื่อมันแวะเวียนไปแถวๆนั้น แจ้งตำรวจจัดการมันเลย
 • โชคดีมีสุขนะครับ

Ico48 ขอบคุร คุณน้ำชา ที่มาร่วมวงกับการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ

Ico48 ขอบคุณ คุณครูเล็ก ที่มาอวยพรปีใหม่ ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปเช่นกันครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณครูจ่อย มาช่วยกันป้องกันอย่าให้เกิดกับเพื่อนเราอีกจะดีไหม

 

การประเมิน สมศ. รอบสาม

http://gotoknow.org/blog/qa3u/423150?refresh_cache=true

ต้องเตรียมการไว้

 • สวัสดีค่ะ
 • บุษราแวะมาทักทายพี่ชายค่ะ สบายดีนะค่ะ "ยังระลึกถึงอยู่เสมอ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แวะมาทักทาย ด้วยภาระงานค่ะ...."
 • ขอบคุณค่ะ

                                     

สวัสดีค่ะ

     มาแวะศึกษา แหล่งเรียนรู้ ครูชั้นดีที่ผู้เรียนประทับใจ        

           1  Learn to know เรียนเพื่อให้มีความรู้
           2. Learn to do เรียนเพื่อไปประกอบอาชีพ
           3. Learn to with the other เรียนเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม
           4. Learn to be เรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

                         เมื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการครบทั้ง 4 ประการย่อมส่งผลให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน

                                         

                      ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

      กิจกรรมดีๆ ที่รัฐบาลให้เรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 15 ปี มีประโยชน์ เพราะทำให้เด็กได้มีโอกาสไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในสถานที่ต่าง ๆ และครูก็มีโอกาสได้ไปด้วย ชอบๆถูกใจ กดให้ดอกไม้บันทึกนี้ ไม่ขึ้นเลย

ที่โรงเรียนก็จะไปกันในวันที่ 2 ก.พ.หลังสอบโอเน็ตค่ะ ไปวันเดียวกลับ (งบน้อยตามจำนวนนักเรียน)จะไปชมไดโนเสาร์ ที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่าน ผอ.

 • แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ที่นักเรียนควรจะได้ศึกษาคือแหล่งเรียนรู้ในตำบล อำเภอ และจังหวัดของตัวเอง
 • บางครั้งครูอิงรู้สึกเศร้าใจ เวลาถามนักเรียนในเรื่องราวของท้องถิ่นตัวเองแล้วนักเรียนไม่ทราบ
 • บางครั้งครูก็ลืมคิดไปจริง ๆ คือคิดไม่ถึงว่าเด็กจะไม่ทราบ เช่นถามว่าจังหวัดของเรามีกี่อำเภอ  เป็นต้น
 • ขอบพระคุณที่มีเรื่องราวดี ๆ มาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง

Ico48 ขอบคุณน้องบุษรา ยังให้เกียรติพี่ชายเช่นเดิมครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครูดาหลา บทสรุปคงชัดเจนครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครู ป.2 การพาไปผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้ได้มากกว่าเสียครับ เพราะบรรยากาศยืดหยุ่นในการเรียนรู้ครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครูอิงจันทร์ จริงอย่างคุณครูว่าครับที่อื่นกลับรู้แต่ไม่รู้ตนเอง น่าคิดครับ

ชื่นใจแทนเด็กๆ ครับที่มีครูเพื่อศิษย์ หาแหล่งเรียนรู้ลงสู่เด็กนักเรียนตัวน้อยๆ

ภาพชายหาดแม่รำพึง นำมามอบให้คุณครูครับผม

  มีภาพนักเรียนจากหมู่บ้านไทลื้อมาฝากค่ะ

                                         

              

Ico48 ขอบคุณครูป้อมที่มาเยี่ยมยามเห็นโรงเรียนนอกกะลาออกทีวีด้วย เยี่ยมมาก

Ico48 ขอบคุณ ท่านโสภณ อยูประจวบไปเที่ยวระยองนะครับ

Ico48 ขอบคุณคุณครูดาหลา ภาพมีชีวิตครับ

 • ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เฮงๆๆครับท่าน
 • ผมกำลังนึกอยู่ว่า ผมขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า อยากให้ท่านได้เป็นผู้บริหารการศึกษาในระดับสูงๆด้วยเหตุว่าท่านมองภาพการศึกษาชัดเจนมากๆ
 • หากไม่เหลือบ่ากว่าแรงเอาระดับรัฐมนตรีก็ได้ อันนี้คิดจริงๆนะท่าน

สวัสดีค่ะ  อ.พรชัย  ตามคุณยายมาค่ะ

อาจารย์ยังขยันพาเด็กๆเรียนรู้เหมือนเดิมนะคะ  ห้องเรียนห้องใหญ่...น่าเรียนค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

แวะมาร่วมเรียนรู้นะคะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆ นี้ค่ะ

มาชม

เห็นเป็นกิจกรรมทำดีมีสาระน่าสนใจนะครับผม...

Ico48 ขอบคุณท่านเบดูอิน ผมคงมีความสุขกับการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ พรของท่านนับว่าเป็นพรที่ประเสริฐยิ่งครับ

Ico48 ขอบคุณคุณยาย ภาพให้ความรู้สึกดีมากครับ ติดดิน นุ่งผ้าซิ่น ดูเป็นชาวบ้านครับ แต่คนใสก็ยังสวยเหมือนเดิม555555555555555

Ico48 ขอบคุณ คุณนานา คิดว่าคงได้สอบถามเกณฑ์การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพหลายอย่าง เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณต้นเฟิร์น มาร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันครับ

Ico48 ขอบคุณ ดร.ยูมิ เห็นบรรยากาศการเรียนรู้ของลูกๆ ท่าน ก็ได้แง่คิดหลายอย่างครับ

Ico48 เรียน คุณครูนงเยาว์ ผมขออนุญาตปรับบทกลอนเพื่อไปเขียนบทสรุปบทความ ดังนี้ครับ

ทุกแห่งหน  ล้วนเป็น  แหล่งเรียนรู้

เป็นทั้งครู เป็นตำรา  น่าค้นหา

ครูชั้นดี  ให้ความรู้  ให้วิชา

จะติดตา  ตรึงใจ  ในผู้เรียน

ถ้าอ่านแล้วออกความเห็นด้วยครับ

สุข  สงบ สว่างกลางใจ  ในวันมาฆะบูชาค่ะ

 

 

เรื่องราวดีดีจาก  http://gotoknow.org/blog/true-love/426710

เรียน ผอ.พรชัย

        ช่วยลบภาพในช่องความเห็นของผศ.วิไล ในวันที่ 21 เม.ย. 54 ด้วยนะคะ เพราะมีความผิดพลาด คือภาพไปทับความเห็น

ทั้งหมด จะแสดงความเห็นใหม่ค่ะ

                                 ขอบคุณนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท