ในวันที่19 กรกฎาคม,2 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ QA เขต 2 ได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่อง การสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างเขต 2ด้วยกัน และอีกหนึ่งห้องจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ผลจากการพบปะกัน 2 ครั้งนี้ สำหรับตัวเองมีโอกาสเป็นคุณอำนวยในห้องการสร้างช่องทางการสืาอสาร มีความประทับใจกับสมาชิกที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยน ที่มีความตั้งใจสูง มีความพยายาม จึงทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ เราได้ weblog ของ QA เขต 2 ภายใต้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนที่ดีน่าประทับใจอีกเวทีหนึ่ง