พุทธเศรษฐศาสตร์ต่าง กับเศรษฐศาสตร์ทั่วไปอย่างไร???
                          พุทธเศรษฐศาสตร์ ต่างจากวิชา เศรษฐศาสตร์ ทั่วไปอย่างไร                วิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

                            เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากการสมมุติ ไม่ได้ศึกษาจากสภาพจริง..เป็นการสมมุติโดยเอาข้อมูลจากความคิดของคน มาเข้าสู่ระบบทางคณิตศาสตร์เพื่อปั่นเอาคำตอบที่เป็นตัวเลข  โดยกิจกรรม ตามแนวคิดวิชาเศรษฐศาสตร์  ที่เราคุ้นชินกัน คือใช้ทุนเป็นปัจจัยการผลิตหลัก ,กระจายผลผลิต,มุ่งสู่การตอบสนองความพึงพอใจ(Pleasure) ของผู้ผลิตที่เป็นปัจเจกบุคคล และสังคมโดยเชื่อว่า สังคมจะมีความสุข  การสร้างความน่าเชื่อถือของวิชาเศรษฐศาสตร์แบบเดิมคือ การใช้วิชาทางสถิติ เขามาช่วย  วิชาสถิติ ก็เหมือน ตาบอด คลำช้าง หรือวิชา เดาอย่างมีระบบ(อ.อภิชัย) จึงเป็นวิชาแห่งโลกสมมุติ ไม่ได้สัมผัสกับความจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งผลของการเดินตามเศรษฐศาสตร์ที่เราคุ้นชิน คือ ความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี ถูกทำลายลงอย่างราบคาบ

 วิชาพุทธเศรษฐศาสตร์                          พุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ได้แนวคิดของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางของวิชาเศรษฐศาสตร์  เป็นแนวคิดที่เป็น วิทยาศาสตร์ที่สุด ทุกอย่าง สามารถปฏิบัติได้ และเกิดผลได้จริง   กิจกรรมทางเศรษฐกิจของ พุทธเศรษฐศาสตร์  คือ กระบวนการผลิตที่เน้นทุนทางปัญญา , การกระจายผลผลิต , และการบริโภค ซึ่งเน้นเพื่อให้   ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุศานติสุข(Happiness)

                          ที่น่าสนใจคือระบบเศรษฐกิจ ของพุทธเศรษฐศาสตร์ เป็นระบบปัญญานิยม ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกัน ของสังคมมนุษยโลก  ที่จะอยู่รอดอย่างมีความสุขร่วมกัน อย่างยั่งยืน  (sustainable development with  happiness) ซึ่งต่างจากการผลิต(modeof production) แบบทุนนิยมที่มุ่งเพียงเน้นตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียว

                          

        ปัญญา(panna)   หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตาม ความจริง       ความสุข (happiness)  หมายถึง มีทุกข์น้อย

                           ความทุกข์ (pain)            หมายถึง มีสุขน้อย