ภาพวาดด้วยสีไม้

ลองฝึกช่วงว่างๆ

ด้วยแรงบันดาลใจจากสองท่าน ในวันนี้

  ท่านอาจารย์ปณิธิ ภูศรีเทศ

พี่ครูภาทิพ  ศรีสุทธิ์

ให้ความกรุณาฝากภาพเพื่อเป็นแบบ

 

สีไม้ศิลป์ทำ : อุ้มบุญ