เพื่อนๆ เคยได้ยินคำว่า  โบราณวัตถุ  ไหมคะ  

ความหมายของคำว่า  โบราณวัตถุ  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)พ.ศ.2535  มาตรา  4 หมายถึง

สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์  หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์  หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป  ประวัติศาสตร์  หรือ  โบราณคดี 

ตัวอย่างโบราณวัตถุ  เช่น  เครื่องปั้นดินเผา  ขวานหิน   ลูกปัด  เครื่องมือเหล็ก  เป็นต้น       คราวหน้ามาติดตามกันต่อนะคะ