บันทึกหลังปิดงบ

บอกเล่าเก้าสิบ

เหนื่อยมาก ๆ ครับกับอาทิตย์ที่ผ่านมากับการวางใบเบิกแบบ 4244 เงินรายได้ที่มีหนี้ผูกพันก่อนวันที่ 16 ก.ย. 48 ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาของมหาวิทยาลัยกำหนด แต่ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ผมเลยไม่ได้มาเขียนบันทึกทิ้งไว้หลายวันเลย วันนี้ผมก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเงินภายในมหาวิทยาลัยเรามาบอกกับเพื่อนๆ อีกครั้งครับเรื่องเกี่ยวกับการถือปฏิบัติการเบิกเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ จากงบประมาณรายได้  คือว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 กองคลัวม.ให้หน่วยงานที่ขอเบิกเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ถือปฏิบัติดังนี้

1.  หน่วยงานที่สังกัดกองและศูนย์ให้จัดทำงบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้แสดงยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % และแนบแบบฎีกาแสดงรายการภาษี

2.  หน่วยงานย่อยให้จัดทำใบเบิกถอนเพื่อจ่ายให้ราชการ (แบบ 4244) แสดงยอดหักภาษี ณ ที่จ่าย 10 % และแนบฎีกาแสดงรายการภาษี

ทราบกันแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติกันตามนะครับ เวลาวางใบเบิก (แบบ 4244) จะได้ถูกต้อง ไม่เสียเวลาในการแก้ไขกันครับ :)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NOOMKRUB : )ความเห็น (0)