หลายคนคงได้เจอกับปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์เริ่มตั้งแต่การคิดหาหัวข้อ  การเสนอหัวข้อ  การเสนอโครงร่างไปจนถึงการลงมือปฏิบัติการวิจัยและอื่นๆ อีกมากมาย  ปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากปัจจัยหลายๆด้าน เช่น ตัวผู้วิจัยเอง  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  สถานที่ทำงาน  เวลา  งบประมาณ ฯลฯ  ทำให้ผู้ที่กำลังจะทำวิจัยเกิดความท้อแท้  ไม่อยากทำหรือเลือกเอางานวิจัยที่มีคนเคยทำแล้วมาเลียนแบบซึ่งอาจทำให้งานวิจัยไม่มีคุณค่า

            ผมอยากให้ทุกคนมองถึงความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์และแนวทางที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ  ท่านสามารถเสนอความคิดดีๆที่จะเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ  หนทางสู่ความสำเร็จที่ว่าไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เป็นการเผชิญปัญหาโดยหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด

            ผมขอเรียนเชิญทุกท่านทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตแล้วและกำลังศึกษาอยู่  อาจารย์  นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน  มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อสร้างเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จกันนะครับ......ขอบคุณมากครับ