บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 3 ( บันทึกที่ 1 , บันทึกที่ 2 ) ที่นำลงบันทึกไว้ในบล็อก เพื่อเชิดชูเกียรติท่าน รางวัลนี้เป็นรางวัลประเภทข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 ท่าน

 •  รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก
   คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ยุคต้น ๆ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ และมีส่วร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
 • รองศาสตราจารย์สุรีย์  พงศ์จันทร์
  อาจารย์สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รองศาสตราจารย์สมนึก  รมณีย์พิกุล
  อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ท่านเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่ปี 2512 เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • นายชลวย จันทร์แจ่มแจ้ง
  ยาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ได้ปฏิบัติงานด้วยความมีอัธยาศัยอันดี มีวินัยและความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง เป็นเวลากว่า 38 ปี
 • นายวิชาญ กันยา
  พนักงานเข้าปกและเย็บเล่ม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในงาน ขยันขันแข็ง มีจิตสำนึกในการให้บริการ ลุล่วงด้วยดี ตลอดระยะเวลาของการทำงาน

          ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับที่ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

                                                                                         บอย สหเวช