คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ของอาจารย์อายุ นามเทพ

ให้คณะทำงานมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย[๑] 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ ๘๒ / ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และคำสั่งที่ ๔๗๙ / ๒๕๓๘ ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย นั้น 

เนื่องจากได้มีประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารลอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๑๐๐ (๑) ให้โอนงานปฏิบัติการด้านการข่าว งานชนกลุ่มน้อย และงานสัญชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นของกรมการปกครอง  ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศง ๒๕๐๘ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างรอบคอบ เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศง ๒๕๔๕ จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่ ๘๒ / ๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ และคำสั่งที่ ๔๗๙ / ๒๕๓๘ ลงวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ และแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยขึ้นใหม่ ประกอบด้วย

 

(๑) รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

 

(๒) ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจสันติบาลหรือผู้แทน       เป็นคณะทำงาน

 

(๓)ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทน      เป็นคณะทำงาน

 

(๔)ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  ฝ่ายความมั่นคง[๒]      เป็นคณะทำงาน

 

(๕)ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง   เป็นคณะ

ทำงาน

(๖)ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมการปกครอง      เป็นคณะทำงาน

 (๗)ผู้อำนวยการส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง        เป็นคณะทำงาน

(๘)ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง  เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

 

(๙)ผู้อำนวยการส่วนประสานราชการ  สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง     เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

(๑๐)หัวหน้ากลุ่มชนกลุ่มน้อยและสัญชาติ ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง     เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

(๑๑)หัวหน้าฝ่ายบริหารการทะเบียนบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  ส่วนการบริหารการทะเบียน ราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง         เป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

  

ให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังนี้

(๑)   พิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของคนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘  ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

 

(๒)  พิจารณากลั่นกรองคำขอถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวโดยการสมรสที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติสัญชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๘  ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา

 (๓)  พิจารณาคำขอเกี่ยวกับสัญชาติอื่นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายให้ป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นายวันมูหะมัดนอร์  มะทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  


[๑] คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๑ / ๒๕๔๖ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา)
[๒] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย์)  ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน แทนผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง (ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวถูกยกเลิก) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#การจัดการสังคมโดยกฎหมาย#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41805, เขียน: 31 Jul 2006 @ 11:09 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 22:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ข้อคิดเห็น ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อ ศ. 21 ก.ค. 2549 @ 17:04 จาก 58.8.180.126 ลบ เอารายชื่อของคณะทำงานโดยตำแหน่งมาลงไว้ค่ะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและผู้ที่สนใจในการให้ความช่วยเหลือกรณีการขอแปลงสัญชาติของอาจารย์ อายุ นามเทพ ค่ะ ตอนนี้คณะทำงานได้ประชุมคำขอของอาจารย์อายุ ไปแล้ว แต่กำลังที่จะต้องรอให้มีการรับรองรายงานการประชุมที่ฝ่ายเลขากำลังจัดทำอยู่ค่ะ หลังจากนั้นก็จะส่งให้สนง.ตำรวจสันติบาลเป็นคนเสนอผลการพิจารณาคำขอพร้อมสำนวนกับมายังกระทรวงมาหาดไทย เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณา
archanwell เมื่อ ศ. 21 ก.ค. 2549 @ 23:12 จาก 58.9.103.221 ลบ ดีค่ะ อยากเห็นชลทำงานเขียนมากๆ