เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

เรียน       ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร

สำเนาเรียน             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วยเหตุที่ดิฉันเป็นอธิการเจ้าคณะภาคของคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลคณะนักบวชหญิงที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ของคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินฯ อันประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาที่สำคัญหลายแห่ง เช่น โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้ดิฉันได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจร่วมกับคณะนักบวชหญิงอุร์สุลินและคณาจารย์อีกจำนวนมากในการสร้างสรรค์ ผลักดัน และผลิตบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพแก่สังคมไทย                                

ผลิตผลท่านหนึ่งที่เป็นความภูมิใจของโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ คือ ท่านอาจารย์อายุ  นามเทพ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่จัดได้ว่าเป็นคนสำคัญในวงวิชาการด้านดนตรีของประเทศไทยซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเรยีนาเชลีฯ ตลอดเวลาที่อาจารย์อายุ นามเทพ ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันและจบการศึกษาออกไปแล้ว อาจารย์อายุได้ประกอบคุณงามความดีและอุทิศตนเป็นประโยชน์ให้แก่การศึกษาและการพัฒนางานด้านดนตรีของสถาบัน-การศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ มากมาย เป็นเหตุให้งานวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากหลายภาคส่วนของสังคมไทย  นอกจากนี้อาจารย์อายุยังไม่เคยหยุดนิ่งที่จะอุทิศตนเพื่อการพัฒนางานด้านดนตรีและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพทางดนตรีให้กับสังคมไทย  เมื่อเวลาที่อาจารย์อายุและลูกศิษย์ออกไปแสดงดนตรีครั้งใดก็จะมีเสียงชื่นชมยินดีและเป็นที่ยกย่อง สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงกลับมายังสถาบันเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเมื่อดิฉันได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของอาจารย์อายุ  ที่กำลังรอ การพิจารณาอนุมัติสัญชาติ ไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเหตุที่ได้กระทำคุณงามความดีเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยนั้น  ดิฉันจึงรีบมีหนังสือฉบับนี้มาถึงท่านเพื่อขอรับรองในคุณงามความดีและขอให้การสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทยให้แก่อาจารย์อายุ  นามเทพ และ เพื่อการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของวงวิชาการ ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่จะไม่ทอดทิ้งผลิตผลและแม่แบบทางวิชาการที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย  ขอโปรดพิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการดังที่ได้กล่าวมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ 

ซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินะผา

อธิการเจ้าคณะภาคคณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน

และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย