จม.ขอความอนุเคราะห์ ขอ Re -Entry Visa ให้อ.อายุ

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้ Re-Entry  Visa ให้กับอาจารย์อายุ  นามเทพ

เรียน       ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย      เอกสารประกอบการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของนางอายุ  นามเทพ

ข้าพเจ้า นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง นักวิจัยโครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้ สัญชาติ  โครงการวิจัยในกองทุนศาสตราจารย์คนึง  ฦๅไชย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสุดารัตน์  เสรีวัฒน์  ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก ได้รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากอาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของอาจารย์อายุ  นามเทพ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

เนื่องด้วยอาจารย์อายุ  นามเทพ เป็นบุตรของ ดร.จาร์จ แมนชราโพ ผู้ลี้ภัยทางการเมืองใน ประเทศไทยซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502  นางอายุ นามเทพได้แต่งงานกับชายสัญชาติไทยและให้กำเนิดบุตรจำนวน 2 คน และได้ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522(โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย : ภาค 1 ประวัติของนางอายุ  นามเทพ)

โดยที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นางอายุ นามเทพ มีสถานะบุคคลทางกฎหมายเป็นบุคคล ไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งมีแนวคิดการจัดการปัญหาสถานะบุคคลของนางอายุ นามเทพ ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศดังนี้ คือ การร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่นางอายุ  นามเทพ เนื่องจากรัฐไทยเป็นรัฐที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากที่สุดกับนางอายุกล่าวคือ นางอายุ เติบโตในประเทศไทย ได้รับการศึกษาในประเทศไทย มีสามีและบุตรเป็นคนสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยมาตลอดโดยไม่มีและขาดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐใดๆ อีกเลย

ซึ่งตามแนวคิดนี้โดยวิธีการสามารถทำได้โดยใช้สิทธิร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตาม มาตรา 11 (1) พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 คือ เป็นผู้ได้กระทำคุณประโยชน์ ความดีความชอบต่อประเทศไทย เนื่องจากตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมาของนางอายุ  นามเทพ ได้สอนดนตรีให้กับนักศึกษาจำนวนมาก และได้ผลิตบุคคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพทั้งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี  ครูดนตรี นักดนตรีมืออาชีพและศิลปินระดับประเทศ ได้ใช้ความรู้ความสามารถมากมายในการรับใช้สังคม คือ เป็นวิทยากรด้านการขับร้องในหน่วยงานศาสนาและสถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย และนำคณะนักร้องแสดงในงานสำคัญต่างๆ ระดับประเทศมากมาย(โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย : ภาค 3 แนวคิดในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยของนางอายุ  นามเทพ)

ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยพายัพและคณะผู้ร่วมให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาสถานะ บุคคลของนางอายุ นามเทพ[1] ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่นางอายุ ต่อสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนของการพิจารณาคำร้องได้ผ่านจากสำนักงานตำรวจสันติบาลแล้วและกำลังจะเข้าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เพื่อเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2549 นี้

แต่ทั้งนี้อาจารย์อายุ  นามเทพ ได้รับเลือจากสมาคมนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศ ไทยให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันนานาชาติ Choir Olympic ที่เมืองซีเหมิน ประเทศจีน โดยมีกำหนดเดินทางในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และกำหนดเดินทางกลับมายังประเทศไทยในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ด้วยความกระชั้นชิดของการรอการพิจารณาการแปลงสัญชาติเป็นไทยของอาจารย์อายุ ทางมหาวิทยาลัยพายัพ จึงได้ดำเนินการขอออกเอกสาร Emergency Certificate เป็นเอกสารแทนหนังสือเดินทางของอายุ เพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาอนุมัติ Re-Entry Visa ให้กับอาจารย์อายุ  นามเทพ ในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยภายหลังจากการเสร็จสิ้นการแข่งขันจากประเทศจีนในครั้งนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา และขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ                                                                         

นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง

                                                              นักวิจัยโครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ  


[1]

ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการติดตามประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรี บ้านพิษณุโลก,คุณเตือนใจ ดีเทศน์ รักษาการสว.เชียงราย , ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รักษาการสว.ราชบุรี,ดร.สายสุรี  จุติกุล นายกสมาคมมหาวิทยาลัยพายัพ ,โครงการเด็กไร้รัฐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์  ผอ.มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#กฎหมาย#สิทธิมนุษยชน#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41798, เขียน: 31 Jul 2006 @ 10:59 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 14:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ข้อคิดเห็นโดย archanwell เมื่อ อ. 04 ก.ค. 2549 @ 00:03 จาก 58.9.98.38 ลบ วันหลัง กลับมาตบแต่งบันทึกหน่อยก็ดีนะ ให้เก็บเอาไว้ เพราะมันแสดงถึงการจัดการปัญหาสิทธิในการเดินทางของคนไร้รัฐในประเทศไทย การสนองตอบของ สตม. ก็น่าสนใจ อยากให้เก็บรายละเอียดต่างๆ ไว้วิเคราะห์ ก่อนที่เธอจะลืม ถ้ามีเวลา ควรจะมาบันทึก เรื่องการไปกับ อ.อายุ ในวันจันทร์ที่ ๓ นี้ กับ อ.อายุ
ข้อคิดเห็นโดย archanwell เมื่อ อ. 04 ก.ค. 2549 @ 00:03 จาก 58.9.98.38 ลบ วันหลัง กลับมาตบแต่งบันทึกหน่อยก็ดีนะ ให้เก็บเอาไว้ เพราะมันแสดงถึงการจัดการปัญหาสิทธิในการเดินทางของคนไร้รัฐในประเทศไทย การสนองตอบของ สตม. ก็น่าสนใจ อยากให้เก็บรายละเอียดต่างๆ ไว้วิเคราะห์ ก่อนที่เธอจะลืม ถ้ามีเวลา ควรจะมาบันทึก เรื่องการไปกับ อ.อายุ ในวันจันทร์ที่ ๓ นี้ กับ อ.อายุ