ข่าวอาจารย์อายุ:ได้รับวีซ่ากลับเข้าประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย

ทั้งสังคมกำลังเร่งระดมแรงสนับสนุนเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นคุณประโยชน์และอนุมัติสัญชาติไทยให้กับอาจารย์อายุโดยเร็ว เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมในการแข่งขันในนามของคนสัญชาติไทยอย่างแท้จริง และจะไม่ตกเป็นเป้าคำครหาจากเวทีระหว่างประเทศที่การแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ นามเทพ ถูกถอดทิ้งมากว่า ๕๐ ปี

ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของอาจารย์อายุ  นามเทพ   : ได้รับวีซ่ากลับเข้าประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่มีสถานะบุคคล ตามกฎหมาย

วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

-------------------------------------------------

ดย นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง โครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------

ตามที่ อาจารย์อายุ  นามเทพ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของตนเอง เนื่องจากอาจารย์อายุ ตกเป็นบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านดนตรี และ มีส่วนสำคัญในการการพัฒนางานทางดนตรีให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงหาดไทย โดยคณะทำงานพิจาณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ได้เลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอของอาจารย์อายุ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แม้จะทราบว่าอาจารย์อายุ นามเทพ จะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทย(โดยการคัดเลือกจากสมาคมคณะนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรม) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Choir Olympics ครั้งที่ ๔ ณ เมือง Xiamen สาธารณะประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีคณะนักร้องประสานเสียงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐๐ คณะเข้าร่วม  ทำให้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอาจารย์อายุ จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติและไม่มีสถานะบุคคลใดๆ ตามกฎหมาย   

และโดยที่ความไม่แน่นอนของการจะได้รับอนุมัติสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และ นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใต้การดูแลของรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผอ.มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการในการขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน( Emergency Certificate) แทนหนังสือเดินทาง(Passport) และ ขออนุมัติเข้าออกนอกประเทศไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการทั้งหมดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้ว  

โดยที่ เมื่อวันที่๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับอนุมัติการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน แทนหนังสือเดินทาง จากกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ได้รับอนุมัติ Re-Entry Visa ให้สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้ว โดยความช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลตำรวจโท สุวัฒน์  ธำรงศรีสกุล ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พตท.ธณภณ  ธรรมพิทักษ์ สารวัตรฝ่ายนิติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  คุณนิลวรรณ  งามอุโฆษ และ คุณสมพงษ์  กองการ เจ้าหน้าที่ Counsellor  กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยก่อนหน้านี้ขณะที่ติดปัญหาว่าอาจารย์อายุอาจจะไม่ได้รับอนุมัติการกลับเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทุกๆ ท่านได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์อายุ เป็นคนดี ไม่ใช่ผู้ร้าย จะไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร พร้อมกับได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนอาจารย์อายุได้รับอนุมัติ Re-Entry Visa ดังกล่าว  

ส่วนเรื่องของคำขออนุมัติแปลงสัญชาติเป็นไทยของอาจารย์อายุ ที่กำลังรอการพิจารณานั้น เมื่อภาควิชาการต่างๆ ได้ทราบเรื่อง ก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นำโดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างกำลังช่วยกันระดมแรงสนับสนุนจากภาควิชาการต่างๆ อยู่ในเว็บไซต์ www.gotoknow.org  นอกจากนี้ ทางซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินผา อธิการเจ้าคณะภาคอุร์สุลิน  ผู้ดูแลบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลี ก็เร่งทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับรองและสนับสนุนการอนุมัติสัญชาติไทยให้กับอาจารย์อายุ ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศไทยตลอดมา  รวมไปถึงล่าสุด คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ก็ได้ออกมารับรองและจะให้การสนับสนุนอีกเช่นเดียวกัน ในฐานะที่อาจารย์อายุได้ทำคุณประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการพัฒนางานด้านดนตรีของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

ทั้งสังคมจึงกำลังเร่งระดมแรงสนับสนุนเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นคุณประโยชน์และอนุมัติสัญชาติไทยให้กับอาจารย์อายุโดยเร็ว  เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมในการแข่งขันในนามของคนสัญชาติไทยอย่างแท้จริง และจะไม่ตกเป็นเป้าคำครหาจากเวทีระหว่างประเทศที่การแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ ถูกถอดทิ้งมากว่า ๕๐ ปี     

------------------------------------------------------------------------------

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (1)รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  สายสุนทร 01-349-2109 , (2)อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล 09-109-8063  (3) นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง 09-437-6770 หรือ อาจารย์อายุ  นามเทพ 06-654-4950

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติ

คำสำคัญ (Tags)#ดนตรี#วิชาการ#คนไร้รัฐ#คนไร้สัญชาติ#การจัดการสังคมโดยกฎหมาย#อายุ#ช่วยเหลือ#นามเทพ

หมายเลขบันทึก: 41799, เขียน: 31 Jul 2006 @ 11:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ข้อคิดเห็น ดร. จันทวรรณ น้อยวัน เมื่อ พ. 12 ก.ค. 2549 @ 20:05 จาก 202.47.247.135 ลบ ยินดีกับอาจารย์อายุด้วยนะค่ะ และยังคงส่งแรงใจช่วยต่อไปค่ะ หวังว่าเสียงเล็กเสียงน้อยของคนไทยที่ช่วยกันเปล่งประสานผ่านทางชุมชนออนไลน์แห่งนี้ คงเป็นแรงหนุนให้อาจารย์อายุมีกำลังใจนำทีมเยาวชน ม.พายัพ เป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิคนะค่ะ ยินดีช่วยเหลือคนไทยคนดีของสังคมอย่างอาจารย์อายุทุกเมื่อค่ะ :)
ข้อคิดเห็น ดร. จันทวรรณ น้อยวัน เมื่อ พ. 12 ก.ค. 2549 @ 20:05 จาก 202.47.247.135 ลบ ยินดีกับอาจารย์อายุด้วยนะค่ะ และยังคงส่งแรงใจช่วยต่อไปค่ะ หวังว่าเสียงเล็กเสียงน้อยของคนไทยที่ช่วยกันเปล่งประสานผ่านทางชุมชนออนไลน์แห่งนี้ คงเป็นแรงหนุนให้อาจารย์อายุมีกำลังใจนำทีมเยาวชน ม.พายัพ เป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิคนะค่ะ ยินดีช่วยเหลือคนไทยคนดีของสังคมอย่างอาจารย์อายุทุกเมื่อค่ะ :)
ข้อคิดเห็นโดย archanwell เมื่อ พฤ. 13 ก.ค. 2549 @ 00:42 จาก 58.9.95.120 ลบ แม้ อ.อายุจะยังไร้รัฐ แต่ อ.แหววคิดว่า ชลฤทัยก็คงเรียนรู้ที่จะเป็น "หมอความที่ดี" โดยการเกาะติดเพื่อประสานงานกับภาคการเมือง ภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาชน ในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากความไร้รัฐของ อ.อายุครั้งนี้ ในลักษณะเดียวกันกับการทำงานกับ "หนูตระเภา" ทุกตัวของเรา เราเรียนรู้อะไรบางอย่าง อ.อายุเคยพูดเอาไว้ นานแล้วเหมือนกันว่า สัญชาติไทยสำหรับอาจารย์ก็อาจจะไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญ ก็คือ อาจารย์ได้มีโอกาสใช้ชีวิตของอาจารย์เป็น "ครู" ให้แก่เราซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์ด้วย รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือแก่ อ.อายุ จะถูกพัฒนามาเป็น "ยาเม็ด" สำหรับรักษาคนไข้คนอื่นๆ อีกมาก ชลฤทัยน่าจะเอาหญ้าแพรก ดอกเข้ม และธูปเทียนไปไหว้ อ.อายุ สำหรับ "บทเรียน" ที่ได้มาครั้งนี้ บทเรียนที่เขียนด้วยความเจ็บปวดและน้ำตาของ อ.อายุ ศิลา และเรมีย์ อย่าลืมเขียนบทต่อไปของวิทยานิพนธ์ด้วยนะคะ ..... ขอให้ชลฤทัยรีบเรียนให้จบ ยังมีเด็ก...เยาวชน....ครอบครัว...ที่เจ็บปวด และยากเข็ญ...ที่รอชลอยู่อีกมาก อยากให้ อ.กิติยา แล อ.กฤตยา อ่านงานใน โกทูโนของชลจัง ส่ง URL ไปให้ท่านอ่านแล้วยัง