ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของอาจารย์อายุ  นามเทพ   : ได้รับวีซ่ากลับเข้าประเทศไทยแล้ว แต่ยังไม่มีสถานะบุคคล ตามกฎหมาย

วันที่  ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

-------------------------------------------------

ดย นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง โครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------

ตามที่ อาจารย์อายุ  นามเทพ  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของตนเอง เนื่องจากอาจารย์อายุ ตกเป็นบุคคลไร้รัฐที่อยู่ในประเทศไทยมากว่า 50 ปี และตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ทำคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านดนตรี และ มีส่วนสำคัญในการการพัฒนางานทางดนตรีให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้กระทรวงหาดไทย โดยคณะทำงานพิจาณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ได้เลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาคำขอของอาจารย์อายุ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด แม้จะทราบว่าอาจารย์อายุ นามเทพ จะต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทย(โดยการคัดเลือกจากสมาคมคณะนักร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรม) ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน Choir Olympics ครั้งที่ ๔ ณ เมือง Xiamen สาธารณะประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีคณะนักร้องประสานเสียงจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐๐ คณะเข้าร่วม  ทำให้มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าอาจารย์อายุ จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ ที่ไม่มีสัญชาติและไม่มีสถานะบุคคลใดๆ ตามกฎหมาย   

และโดยที่ความไม่แน่นอนของการจะได้รับอนุมัติสัญชาติไทยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และ นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง หัวหน้าโครงการคลีนิกกฎหมายเพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ภายใต้การดูแลของรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  กาญจนะจิตรา  สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผอ.มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการในการขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน( Emergency Certificate) แทนหนังสือเดินทาง(Passport) และ ขออนุมัติเข้าออกนอกประเทศไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขัน ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการทั้งหมดดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้ว  

โดยที่ เมื่อวันที่๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับอนุมัติการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน แทนหนังสือเดินทาง จากกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ได้รับอนุมัติ Re-Entry Visa ให้สามารถเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้ว โดยความช่วยเหลือที่สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลตำรวจโท สุวัฒน์  ธำรงศรีสกุล ท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พตท.ธณภณ  ธรรมพิทักษ์ สารวัตรฝ่ายนิติการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  คุณนิลวรรณ  งามอุโฆษ และ คุณสมพงษ์  กองการ เจ้าหน้าที่ Counsellor  กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยก่อนหน้านี้ขณะที่ติดปัญหาว่าอาจารย์อายุอาจจะไม่ได้รับอนุมัติการกลับเข้ามาในประเทศไทยนั้น ทุกๆ ท่านได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์อายุ เป็นคนดี ไม่ใช่ผู้ร้าย จะไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร พร้อมกับได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนอาจารย์อายุได้รับอนุมัติ Re-Entry Visa ดังกล่าว  

ส่วนเรื่องของคำขออนุมัติแปลงสัญชาติเป็นไทยของอาจารย์อายุ ที่กำลังรอการพิจารณานั้น เมื่อภาควิชาการต่างๆ ได้ทราบเรื่อง ก็ได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ นำโดย ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์ แห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่างกำลังช่วยกันระดมแรงสนับสนุนจากภาควิชาการต่างๆ อยู่ในเว็บไซต์ www.gotoknow.org  นอกจากนี้ ทางซิสเตอร์รวงกาญจนา  ชินผา อธิการเจ้าคณะภาคอุร์สุลิน  ผู้ดูแลบ้านซิสเตอร์โรงเรียนเรยีนาเชลี ก็เร่งทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับรองและสนับสนุนการอนุมัติสัญชาติไทยให้กับอาจารย์อายุ ในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและประเทศไทยตลอดมา  รวมไปถึงล่าสุด คุณพ่อไพศาล  อานามวัฒน์  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ก็ได้ออกมารับรองและจะให้การสนับสนุนอีกเช่นเดียวกัน ในฐานะที่อาจารย์อายุได้ทำคุณประโยชน์ และเป็นกำลังสำคัญอย่างมากในการพัฒนางานด้านดนตรีของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

ทั้งสังคมจึงกำลังเร่งระดมแรงสนับสนุนเพื่อขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นคุณประโยชน์และอนุมัติสัญชาติไทยให้กับอาจารย์อายุโดยเร็ว  เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าร่วมในการแข่งขันในนามของคนสัญชาติไทยอย่างแท้จริง และจะไม่ตกเป็นเป้าคำครหาจากเวทีระหว่างประเทศที่การแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ ถูกถอดทิ้งมากว่า ๕๐ ปี     

------------------------------------------------------------------------------

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (1)รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์  สายสุนทร 01-349-2109 , (2)อาจารย์วรรณทนี  รุ่งเรืองสภากุล 09-109-8063  (3) นางสาวชลฤทัย  แก้วรุ่งเรือง 09-437-6770 หรือ อาจารย์อายุ  นามเทพ 06-654-4950