เรื่อง        ขอความอนุเคราะห์พิจารณาปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน

เรียน       ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทักษิณ  ชินวัตร

สำเนาเรียน             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

                              ตามที่นางอายุ  นามเทพ  อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามความในมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพรบ.สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วยเหตุที่เป็นผู้ได้กระทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทยหรือได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยเห็นสมควร และกำลังอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทย กระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น

                                ในการนี้เนื่องจากการได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดและรู้จักกับนางอายุ  นามเทพ มาเป็นระยะเวลานาน ขอให้การรับรองว่า นางอายุ  นามเทพ เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในวงการดนตรีของประเทศไทย และยังได้ให้ความช่วยเหลือ ทุ่มเท และอุทิศตนเป็นประโยชน์เพื่องานด้านดนตรีของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า ๓๗ ปี อีกทั้งยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญในคณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธิ์  สังกัดคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน

                                ดังนั้นในนามของเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้การสนับสนุนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติไทย และ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดพิจารณาแก้ไขปัญหาความไร้รัฐของอาจารย์อายุ  นามเทพ ผู้เป็นกำลังสำคัญยิ่งในงานด้านดนตรีของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานด้านดนตรีต่อไป

                                ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการและได้ลงนามมาเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ      

บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน์

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย