วันพรุ่งนี้ วันที่ 22 กันยายน 2548 เวลา 13.00 - 16.00 น. โครงการจัดการความรู้ตำบลกะหรอ จัดประชุม ณ ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชิญหน่วยงานสนับสนุน และแกนนำชุมชนจาก 9 หมู่บ้าน  มาร่วมหารือแนวทางการทำงานแบบบูรณาการ รวมถึงการขับเคลื่อนให้ชุมชนเดินไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ สู่ชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

   ผลสรุปของการประชุมจะออกมารูปแบบไหน จะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ