ครูเพื่อศิษย์ : นักเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท อันธพาล

พฤติกรรมทะเลาะวิวาท อันธพาล

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลสะแกกรัง  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  ได้สรุปประสบการณ์ความสำเร็จ  ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจ  และทำได้สำเร็จ  มีผลดีต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
เรื่อง  นักเรียนมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท  อันธพาล
วิธีดำเนินการโดยสรุป
                1.  ศึกษาประวัตินักเรียน
                2.  เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครองเพื่อทราบสภาพปัญหา
                3.  อบรมใต้ความรู้ในด้านทักษะชีวิต
                4.  ให้ทำกิจกรรม
                5.  ให้ความใกล้ชิด  ติดตาม  เสริมกำลังใจในหลากหลายรูปแบบ
ผลที่ได้รับ
                1.  นักเรียนมีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น
                2.  นักเรียนไม่ก่อปัญหาเหมือนที่เคยประพฤติ
                3.  นักเรียนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนในชั้นเรียนและของโรงเรียน

Km Idea

21 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)