ครูเพื่อศิษย์ : การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น

ประชาธิปไตยในโรงเรียน สานสายใยครู แก้ไขปัญหาสารเสพติด

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่งตั้งอยู่  ณ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ขอสรุปประสบการณ์ความสำเร็จ  ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นย่อ ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่เด่นน่าสนใจ  มีผลต่อผู้เรียนแล้ว  ดังนี้
เรื่อง  การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
วิธีดำเนินการต่อไปนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
                โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมมีดังต่อไปนี้
                1.  กีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน
                2.  อบรมคณะกรรมการนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน กิจกรรมมีดังนี้  การเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
โครงการสานสายใยครู  ผู้ปกครองและศิษย์ กิจกรรมมีดังนี้
                1.  คู่มือโฮมรูม
                2.  จัดทำประวัตินักเรียนทุกระดับ
                3.  ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (CLASSROOM  MEETING)
โครงการส่งเสริมวินัย  คุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมมีดังนี้
                1.  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
                2.  เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม
                3.  อบรมขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจร
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมมีดังนี้
                1.  อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภายในและภายนอกโรงเรียน
                2.  กิจกรรม TO   BE    NUMBER    ONE
                3.  รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด  ประกวดป้ายนิเทศ  คำขวัญ  เรียงความ
                ร่วมรณรงค์กับทางจังหวัดชัยภูมิ
                4.  กิจกรรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา  และกลุ่มปกติ
                5.  จัดนิทรรศการต่อต้านสารเสพติดในโรงเรียน
                6.  จัดชุมชนเพื่อเตือนเพื่อน
                7.  จัดโครงการเสียงตามสาย  อ่านบทความเกี่ยวกับสารเสพติด
                8.  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  กวดขันนักเรียนขับขี่ปลอดภัย  และสวมหมวกกันน็อค 100%
                9.  ส่งนักเรียนเข้าอบรมโครงการผู้นำเยาวชนไทย  ห่างไกลบุหรี่
                10.อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  กับสถานพินิจจังหวัดชัยภูมิ
                11.อบรมหน้าเสาธงโดย  ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  ตามโครงการ  10 นาที

KM Idea

21 กันยายน 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

4170

เขียน

21 Sep 2005 @ 11:20
()

แก้ไข

03 Jun 2012 @ 03:33
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก