ครูเพื่อศิษย์ : โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเบี่ยงเบนพฤติกรรมวิกฤติปัญหาวัยรุ่น

พฤติกรรมวิกฤติปัญหาวัยรุ่น

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเบี่ยงเบนพฤติกรรมวิกฤติปัญหาวัยรุ่น
                โรงเรียนบ้านด้ามพร้า โดยมีนายอนันต์  เพียรพานิชย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ซึ่งตั้งอยู่ ณ  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ขอสรุปประสบการณ์ความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นโดยผู้บริหารและคณะครู  ซึ่งเป็นเรื่องเด่นน่าสนใจ และทำได้สำเร็จ มีผลดีต่อผู้เรียน ดังนี้
โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  การเพาะชำกล้วยไม้
วิธีการดำเนินการโดยสรุป
                1.  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  การเพาะชำกล้วยไม้ให้นักเรียนที่เรียนในระดับชั้น ม.1-3  ได้เรียนในกลุ่มสาระงานอาชีพและเทคโนโลยี
                2.  ทำโครงการเสนอ  องค์การบริหารส่วนตำบลขามใหญ่  อำเภอเมืองอุบลราชธานีและหน่วยงานต้นสังกัดของบประมาณสนับสนุน “โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้” ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2546-2547  จำนวน 20,000 และ 44,120  บาท  ตามลำดับ
                3.  ประสานสวนกล้วยไม้  คุณสมศักดิ์  เจิมสุจริต  ต.ไร่ขิง  อ.สามพราน จ.นครปฐม  ขอพันธ์กล้วยไม้  ให้เป็นวิทยากรในการอบรมครูนักเรียนในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่ถูกวิธี  ให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกงานจริง ณ สวนกล้วยไม้  อ.สามพราน จ.นครปฐม
                4.  นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง  ปัจจุบันมีเรือนโรงขนาด 10*30 เมตร  มีกล้วยไม้ 12,00 กระถาง  (กระบะและกระถางพลาสติก)
                5.  นักเรียนเป็นผู้ดูแล ปลูก  บำรุงรักษา  และการจัดจำหน่าย  ซึ่งจะต้องขยายกิจการอีกมาก
ผลที่ได้รับ
                1.  ปัจจุบันมีนักเรียนรับผิดชอบโดยตรง 60 คน  กล้วยไม้ 12,000  กระถาง
                2.  ตัดดอกจำหน่ายสัปดาห์ละประมาณ 20  กิโลกรัม ๆ ละ 70 – 120 บาท
                3.  จำหน่ายต้น 30-80 บาท/ต้น
                4.  รายได้ 50% จากรายรับแบ่งให้นักเรียน
                5.  นักเรียนมีรายได้ในการใช้ชีวิตประจำวัน  ลดค่าใช้จ่ายของตนเองจากครอบครัว  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีอาชีพและมีรายได้
                ความสำเร็จของการแก้ปัญหาวัยรุ่น  การให้มีงานทำมีรายได้อย่างต่อเนื่อง คือ  ความสำเร็จของการแก้ปัญหาวัยรุ่น  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า

KM Idea

 21 กันยายน 48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)