สัจจะเดือนละ 20 บาท

ผมเองอยากเห็นบรรยากาศความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน เพราะคนเราอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

        ผมได้อ่าน Blog ของศ.นพ.วิจารณ์ เรื่อง สัจจะวันละบาท แล้วน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นมูลนิธิของดร.ครูชบ  ยอดแก้ว ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ มีแนวคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างที่ใช้หลักการออมเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ด้วยสัจจะออมทรัพย์

        ผมเองทำหน้าที่ดูแลงานในส่วนเล็ก ๆ คือ สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้พยายามดูแลสวัสดิการภายในสำนักงานเลขานุการ ซึ่งความจริงในระดับคณะและมหาวิทยาลัยก็ได้มีการดูแลสวัสดิการให้กับบุคลากรอยู่แล้ว แต่ผมเองอยากเห็นบรรยากาศความเอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหน่วยงาน เพราะคนเราอยู่ได้ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม ถึงแม้จะเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อย แต่ก็เป็นน้ำใจที่คนในหน่วยงานมีให้กับเพื่อนร่วมงาน ผมได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการ และยกร่างประกาศสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ขึ้น เรื่อง การจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน ความจริงผมได้เริ่มเก็บเงินบุคลากรภายในสำนักงานเดือนละ 20 บาทมาตั้งแต่ปี 2542 แล้ว (ตอนนี้แอบกระซิบกลับตัวแทนงานต่าง ๆ ว่าจะขอเก็บเพิ่มเป็นเดือนละ 30 บาท...เนื่องจากเงินเดือนทุกคนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ได้คุยกันในที่ประชุม) ตอนแรกที่เก็บมาก็เพื่อไว้เป็นรายจ่ายส่วนกลางภายในสำนักงาน ต่อมาจึงมีสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับบุคลากรเพิ่มขึ้น เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมาผมได้ยกร่างประกาศขึ้นภายในหน่วยงานอย่างเป็นรายลักษณ์อักษณขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ประกาศสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

เรื่อง การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์

         โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้จัดสวัสดิการภายในสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเสิรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสายบริการ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2548 จึงให้ออกประกาศไว้ดังนี้

          สวัสดิการเงินกู้

          ข้อ 1 ให้บุคลากรสายบริการ สามารถกู้เงินจากกองทุนทวีทรัพย์ ได้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง โดยสามารถผ่อนชำระเงินต้นเป็นงวดได้ งวดละไม่น้อยกว่า 500 บาท

          สวัสดิการสงเคราะห์

          ข้อ 1 กรณีบุคลากรสายบริการ ทำการสมรส ให้จ่ายเช็คของขวัญ รายละไม่เกิน 500 บาท

          ข้อ 2 กรณีบุคลากรสายบริการ มีบุตร ให้จ่ายเช็คของขวัญ วงเงินไม่เกิน 500 บาท (สำหรับบุตรคนแรก)

           ข้อ 3 กรณีบุคลากรสายบริการ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ให้จ่ายเช็คของขวัญ รายละไม่เกิน 500 บาท

           ข้อ 4 กรณีวันเกิดของบุคลากรสายบริการ ให้จ่ายเงินได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาท

           ข้อ 5 กรณีบุคลากรสายบริการ ลาออกจากงาน ให้จ่ายเช็คของขวัญ รายละไม่เกิน 500 บาท (สำหรับบุคลากรสายบริการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี)

            ข้อ 6 กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ของบุคลากรสายบริการถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินช่วยงานพิธีศพ รายละไม่เกิน 500 บาท

            ข้อ 7 กรณีที่นอกเหนือจากนี้ให้เสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานเลขานุการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณี ๆ ไป

            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                   ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2548

                                              อนุวัทย์  เรืองจันทร์

                                            (นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์)

                              รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

         เมื่อมีประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน ฝ่ายการเงินจะสรุปรายรับและรายจ่ายเสนอในที่ประชุม ปกติจะมีประชุมเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับการเก็บเงิน ฝ่ายการเงินจะเก็บเงินทุกสิ้นเดือนคนละ 20 บาท และนำเงินเข้าบัญชีกองทุนทวีทรัพย์ครับ

 

                                                                                                                     บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
การช่วยเหลือ เกื้อกุลกันเป็นสิ่งที่ดีเสมอค่ะ